hun post 6 4° 5° 3° koopers hunne leedige flessen terug kunnen krijgen, en dus de confrérie dezelven niet behoeft te betaalen Dat, zoo ras men van tafel zal opgestaan zijn, en dus het wijn drinken meest ophoude, zal het vertrek, daar de wijn in staat, door den commissaris weeder geslooten worden; laatende echter in het bufet eenige flessen van ieder soort van wijn, of dezelve nog geijscht wierden; kunnende altoos, in cas van nood, de sleutel bij den commissaris gevraagt worden; Dat de castelijn Koning belast zal worden om aan die bedienden, welke, zoowel in het vertrek van den wijn, als in het bufet zijn, goed eeten te bezorgen, als het eerste servies van tafel gaat; alzoo die lieden met geen moogelijkheid van kunnen afgaan, nog wagten, totdat alles gedaan is; Dat eyndelijk alles gedaan zijnde, de deuren, zoowel van het wijn-vertrek, als bufet, door den commissaris weeder zullen werden geslooten en verzeegelt, en vervolgens de overge- bleevene wijnen met de wijnkoopers verreekent, en aan dezelven gerestitueerd worden. ’3° Op die wijze, en ingevolge van die precaution en ordres, vleit de Heer van Wassenaer zig, dat de confrérie de leverantie der wijn zonder schaaden op zig kan neemen. De bedienden, welke hij daartoe noodig oordeelt, bestaan in de volgende: een schrijver in het vertrek der wijn twee, of drie handlangers aldaar, om de flessen uit de mandes in het bufet overtegeeven, waar toe men niet beeter neemen kan, als een knegt van ieder der wijnkoopers, die leverantie doet; Drie zeer vertrouwde persoonen, om de wijn aan het bufet te schenken, en uit te deelen; een gemeene handlanger daar bij, om flessen te ontkurken; twee zeer vertrouwde persoonen, om terstond, bij het begin der maaltijd, wijn rond te brengen, waarvan den een bij de installatie agter den Opperdeeken moet gaan staan, en de ander gestaadig rond om de tafel gaan, om, zooveel moogelijk, te beletten, of de wijn wel op tafel komt, en waar of wijn manqueert; kunnende ook deeze twee gebruikt worden, om champagne en bourgonje- wijn te presenteeren. geduurende het tweede servies; 8i DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 11° 12° i° 2°

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 91