1! I 6° twee secuure handlangers voor dezelven, zoo om wijn aan te haaien, na te draagen, en leedige flessen weg te neemen etc. Eyndelijk oordeelt dezelve, dat deeze bedienden ieder pro rata behoorlijk gesalarieerd moeten worden, en vermeent daartoe eenige voorwerpen te hebben, op welken men seeker vertrouwen kan, als kundig, en onbeschroomt, om hunne ordres stipt, en, zonder aanzien van persoonen, wel uit te voeren. Besluitende commissarissen dit hun Rapport met Hen WelEd. te verzoeken, van zig omtrent alle de poincten, uit hetzelve resul- teerende, te willen uiten, en hun, commissarissen van den noodigen last voorzien, zoo omtrent de maaltijd, en verbeetering van dien, dessert, vuur en licht, bezorging van wijn, gedrukte en gecachet- teerde briefjes etc. etc. etc. ten eynde commissarissen in staat gestelt worden, om alles finaal te reguleeren”. De heeren konden zich met deze voorstellen, zóó gewichtig voorgedragen, volkomen vereenigen. Het gevolg daarvan was, dat dezelfde heeren nog enkele punten nader konden uitwerken. Zij deden dit op de hun eigen degelijke wijze als volgt: Ingevolge het laast gerapporteerde van Heeren Commissarissen, en van de conclusien, daar op gevallen, hebben Dezelven nader gerapporteerd Dat de bestelling der maaltijd gereekent op 150 personen, ver- rigt was. Dat door den Heer van Wassenaer het Menu of plan van het Diné nader onderzogt, verbeetert, en daar over met den Castelijn Koning geaccordeert was zoo, dat, niet alleen het getal der Schootels vermeer dert, maar ook dezelven merkelijke beeteringen hadden ondergaan, en gezorgt, (alzoo de maaltijd in de Vasten valt), dat er genoegzaame voorraad van plats maigres gevonden wierd, alles naauwkeuriger te zien uit dit nieuwe plan, zoo wel als het eerste, om daaruit alles naauwkeurig te kunnen zien. Dat, ten opzigt van de prijs par tête, welke, ingevolge deezer verbeeteringen, aan Koning zouden werden toegelegt; den Heer van Wassenaer de uitreekening, zoo nauw moogelijk gemaakt hebbende, bevonden had, dat dezelve zoude bedraagen 15 a 16 stuivers par tete; dog in aanmerking genoomen hebbende, dat er nog twee articuls waren, voor welke gezorgt moest worden, en i' 82 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 92