deftige wacht 40 grenadiers der voorschriften welwillend was geordonneerd! -zorgvuldig inpakten en verzegelden, opdat daaruit het gansche heir van onder geschikten kon worden gelaafd, zonder dat een dezer „ordinaire” flesschen onder de uitgezóchte wijnen der heeren-zelf terecht konde komen. Dit laatste ware onvergeeflijk en niet in overeenstemming met de zorgvuldigheid waarmede de wijnen gekozen waren. Dat geschiedde namelijk op een bijzonderen „wijnproefmaaltijd” aan den grooten maaltijd voorafgaande, en waarbij de daarvoor aangewezen fijnproevende bestuursleden het eten gratis kregen van den kok, terwijl de wijn „ter examineering” toegezonden werd door de wijn handelaars, tuk op de groote leverantie van den volgenden dag. Maar om op den wijn der bedienden terug te komen de verdeeling daarvan ging als volgt: Voor de „domestiquen en tafelbedienden” 60 flesschen, voor de keukenbedienden evenveel, voor den sergeant van de wacht 3, voor eiken corporaal 2, voor eiken wachtsoldaat 1, maar voor de muzikanten en de vuurwerkers elk weder 2. Dit laatste vertegenwoordigde nog weder heel wat flesschen, ook al zal het niet altijd zóó grandioos gegaan zijn als op het feest van 1766, waarop de Erfstadhouder opperdeken werd. Toen had men op den aqsten April om de orde te handhaven bij de toebereidselen 1 sergeant, 1 corporaal en 12 man van de Zwitsersche Garde. Op den 25sten, den grooten dag, was dat getal tot een uitgedijd: 2 officieren, 2 sergeanten, 4 corporaals en van ’t regiment Hollandsche gardes te voet, met nog 7 hautboïsten van de Hollandsche en 8 hautboïsten van de Zwitsersche Garde. Daarbij kwamen dan nog te paardtwee trompetters en een pauker. De laatste deed wonderwel zijn best. Op den cedel staat, dat hij „de pauk extra (had) geslagen”. Deze muzikanten stonden buiten. Men had er echter ook nog binnen, in 1788 bijvoorbeeld niet minder dan 37deze dienden, zooals reeds uit het zooeven medegedeelde rapport gebleken is, onder meer, om de fanfares te blazen wanneer er „een gezondheid” gedronken werd. Dat dat nogal vrij vaak voorkwam, zal uit dat stuk wel duidelijk geworden zijn. Natuurlijk was ook dat deel van het feest nauwkeurig gewikt en gewogen. Onze deftige voorouders waren op bijna géén punt zóó nauwgezet als op dat van den voor rang. Zoo is het lijstje der gezondheden, die zoo omstreeks 1760 gedronken werden dan ook wel merkwaardigin de volgorde der DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 87

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 97