INHOUDS-OPGAVE. OPSTELLEN. AANHANGSEL. 195 197 199 209 9 138 146 05 07 9 185 189 Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland: Het Huis van Jonkvrouw Aleid van Poelgeest, met eene afbeelding Dr. H. E. van Gelder: De Broederschap der Sint Joris Schutters te ’s Gravenhage, met zeventien afbeeldingen C. L. Hansen, Over Haagsche Hofjes Dr. II. E. van Gelder: Zestiende-eeuwsche Armenzorg Dr. Emilie M. A. Timmer: Om het Bestaansrecht der Haagsche Brouwnering Dr. H. E. van Gelder: Een Loterij in 1605 D. S. van Zuiden: Twee notarieele Acten die gediend hebben in het Proces tegen Cornells de Witt, te zijner Verdediging D. S. van Zuiden: Een curieus medisch Experiment D. S. van Zuiden De Confrérie van Flora Dr. H. E. van Gelder: Enkele Gegevens omtrent den Kunst schilder Dirk van der Aa, met eene afbeelding Dr. Petrus Sekuur: Van een Heereknecht en een Kamenier Kroniek over 1915 Personalia over 1915 Register van Personen en Zaken Register van Afbeeldingen Jaarverslag der Vereeniging over 1915 Ledenlijst der Vereeniging op 1 Oct. 1916 I Bladz. I 150 161 171 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 9