i i I i I Door verwanten werd hij in het naburige dorp Loon opgevoed en studeerde daarna te Douai in de rechten. De rechtspraktijk leerde hij bij den advocaat Arneide te Brussel en bij Diderik van Liesveld, die later kanselier van Brabant is geweest; door diens voorspraak werd hij in 1578 een der vier secretarissen van prins Willem van Oranje. Zoo werd dan Christiaan Huygens op 27-jarigen leeftijd opge nomen in de hofhouding van den Prins, die, in weerwil van de slechte tijdsomstandigheden, weelderig was ingericht. Zijne ambt- genooten waren Bruynink, Milander en Berlicom; zijne gage bedroeg slechts 200 pond, maar waarschijnlijk waren er vele emolumenten aan het ambt verbonden. En welk eene omgeving voor een intel- ligenten jongen man! Hij werd er bevriend met Marnix, die in ’s Prinsen hofhouding de eerste plaats bekleedde, en met zijn huisgezin. Hij sloot er vriendschap met Justinus van Nassau, den natuurlijken zoon van prins Willem, en met een groot aantal stout moedige krijgsoversten, met de ruiteraanvoerders Paulus en Marcelis Bax, die van Huygens geene familie van moederszijde waren, met den onkwetsbaren Karei van der Noot, met Emmery van Lyere en anderen. En een secretaris van den Prins had in dien rumoerigen tijd geen saai bureauleven. Zoo werd Huygens b.v. naar Londen gezonden, om een knaap, die daar als gijzelaar in het huis van langstellende lezer niet noodig heeft. Dr. Worp en de Rijkscommissie hebben dat verzoek met de meeste heuschheid ingewilligd. Men bedenke bij de lezing, dat de schrijver niets anders en niets meer heeft willen geven dan een nauwkeurige schets van den levensloop, tot beter begrip der brieven, en dat dus beschouwingen, karakteriseerin- gen, waardeering van kunstwerken of van anderen arbeid buitengesloten was. Een beperkt werk dus, maar in die beperking voortreffelijk. Moge menigeen bij de kennismaking met dit rijke leven worden opgewekt te grijpen naar Huygens’ gedichten of zich bezig te houden met de lezing der briefwisseling. Bij het corrigeeren van de drukproeven bereikt ons de tijding van het overlijden van dr. Worp, nauwelijks eenige weken na de laatste correspondentie over deze bijdrage. Het is een droevig bericht, niet alleen omdat wij den sympathieken geleerde zullen moeten missen, maar ook om de groote verdiensten, die hij zich voor de Huygensstudie verworven had. Het zal hem met dankbaarheid vervuld hebben zoo- als het ons doet, dat hij den enormen arbeid der brievenuitgaven nog heeft mogen voltooien. SS® JH HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. 2 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 10