97 de meesten van hen hielden hun woord niet en bekommerden zich niet om de oude vriendschap met den vader van den candidaat. Deze kon hen immers niet meer helpen, nu er geen Stadhouder was; financieel voordeel en baantjes kwamen van eene heel andere zijde. Het duurde tot Januari 1660, voordat de benoeming plaats had. De jonge Huygens werd niet gekozen, maar Mr Cornells Fannius, een zoon van den secretaris van Brouwershaven. Waarom bleef Huygens ook aan den verkeerden kant en volgde hij niet het voor beeld van den hoogen Hollandschen adel, die zich zoo goed wist te schikken in den toestand gedurende het stadhouderlooze tijdperk en bijzonder bevriend was met den raadpensionaris? Het was nog maals eene groote teleurstelling voor Huygens, vader van drie talentvolle, ongeveer 30-jarige zoons, voor wie elke eervolle betrek king onbereikbaar bleek. En hoe bitter hij, die zoo terecht het woord Constanter als devies voerde, de ontrouw en woordbreuk zijner vroegere vrienden voelde, wier voorspraak hij honderde malen bij den Prins was geweest, blijkt uit zijn Memoirepour mes enfans. In Maart 1659 stierf Maria Charlotte van Dorp, eene nicht, die heel veel bij Huygens aan huis kwam en wier dood hij zeer be treurde, in December zijn oude vriend Van der Burgh en in Mei 1660 zijn zwager Philips Doublet. Zoo werd de kring van verwanten en goede vrienden steeds kleiner. Nadat hij in Juli 1659 zijn gewone reisje voor de verpachtingen had gemaakt en Antwerpen bezocht, waar hij de hertogin van Lotharingen ontmoette, trok hij op 26 Augustus met Buysero en Ketting naar Amsterdam en onderhandelde met de directeuren der West-Indische Compagnie, waarschijnlijk over geldzaken van den Prins. En tevens woonde hij de feesten bij, gegeven ter eere van de Prinses Douairière, die met vier harer dochters en hare schoon zoons Willem Frederik van Nassau en den Vorst van Anhalt, de stad bezocht. Nog te Amsterdam schreef Huygens het gedicht Vorstelicke dancksegging aen de edele Heeren Burgemeesteren der stadt Amsterdam, en hij was het ook, die later Vondel namens de Douairière een geschenk aanbood voor zijne bij die gelegenheid geschreven gedichten. Den z|den November vertrok de jonge Prins, die bijna negen jaar oud was, naar Leiden voor zijne opvoeding. De Prinses Royale 7 HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 105