r betaling dier schuld om verwarring te stichten, beloofde hare hulp. Maar er was niets meer aan de zaak te doen en den 5<ien Juni gaf Copes verslag van zijne mislukte zending. Dat Oranje verloren was gegaan door de schuld der Pr. R., maakte de verhouding tusschen de voogden niet beter. Intusschen vierde Huygens een huiselijk feest; zijne dochter trouwde nl. den 2osten April met haar vollen neef, Philips Doublet, die al heel spoedig zijn vader zou opvolgen als tresorier-generaal der Unie. De vader van de bruid gaf een uitvoerig en vermakelijk verslag van de bruiloft in een brief aan Beatrix de Cusance. Eenige weken later kwam Karel II, pas tot Koning van Engeland uitgeroepen, in den Haag. Huygens heeft natuurlijk deelgenomen aan vele feestelijkheden, die toen plaats hadden; zijn vers Op de afbeeldingh van Carel de IIn, dat hij in Maart had geschreven, werd opgenomen in het prachtwerk, dat naar aanleiding van Kareis ver blijf hier te lande werd uitgegeven. De troonsbestijging van Karel II gaf natuurlijk de Oranjepartij nieuwen moed en deed bij de tegenstanders vrees ontstaan voor eene slechte verhouding met Engeland. Zoo ontstond eene beweging voor het verheffen van den Prins, die van de Staten van Zeeland uitging, maar die op niets is uitgeloopen. Wel werd de acte van seclusie in September ingetrokken en werd op een verzoek van de Pr. R. en de Pr. D., elk afzonderlijk natuurlijk, dat de Staten van Holland de „educatie” van den Prins op zich zouden nemen, voorloopig goedgunstig beschikt. Nadat Huygens in Juli de gewone verpachtingen had gehouden, reisde hij half Augustus naar Turnhout, waar de Douairière zich ophield, woonde er met haar de opvoering bij van een treurspel door de jongens van het gymnasium en reikte de prijzen uit. Daarna vertrok hij naar Antwerpen en hield er eene bespreking met den bisschop. Plet onderwerp daarvan laat zich wel gissen. Bij het ver drag van I647 tusschen den Prins en den Koning van Spanje was bepaald, dat bij wanbetaling de schuld van den Koning te verhalen zou zijn op de goederen der prelaten van Brabant in de Noordelijke Nederlanden gelegen. De quaestie was weer aan de orde en de gezanten der Staten-Generaal, die naar Spanje gingen Lodewijk Huygens was in hun gevolg kregen de opdracht, ook op de aan te dringen. Eene aardige bijzonderheid HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. IOI

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 109