HOOFDSTUK X. 16611665. Vier folio-deelen in het Kon. Huisarchief bevatten de briefwisseling van Huygens over de zaken van Oranje. Zij waren eigenlijk bijlagen tot een „Verbaal”, dat verloren is gegaan. Behalve de brieven--zeer vele van Huygens aan Amalia en aan den Raad van den Prins zijn niet meer aanwezig is er eene ontzaglijke massa andere stukken in die deelen opgenomen. Eene portefeuille bevat ook nog papieren over deze zaak. En de brieven van Amalia aan Huygens tijdens zijn verblijf te Parijs vormen een afzonderlijk folio-deel. hooren en te zien was. Den geheelen zomer was hij op reis ge weest voor de verpachtingen en andere zaken. Nu trok hij in Augustus naar Turnhout, waar de Keurvorst van Brandenburg een bezoek bracht aan zijnen schoonmoeder, en beraadslaagde nog eens met die beide voogden Naar den Haag teruggekeerd, leidde hij den 6den October zijn zoon Constantijn, die door de voogden tot raad en rekenmeester benoemd was, bij den Raad van den Prins in en aanvaardde den volgenden dag de reis naar de Fransche hoofdstad. Huygens werd op zijne reis vergezeld door zijn zoon Lodewijk en door Sebastien Chièze, uit Zuid-Fransche ouders in Italië ge boren, die in 1657 door de voogden van den Prins benoemd was tot nieuw lid van het Parlement van Oranje, en in 1660, toen Lodewijk het stadje had opgeischt, door Dohna naar den Haag was gezonden, om nadere bevelen te vragen. Verder had hij bij zich zekeren Vlack, een familielid van den Haagschen boekver- kooper, die verschillende werken van hem had uitgegeven, en drie bedienden. Huygens reisde over Antwerpen, Brussel en Valen ciennes en kwam 21 October te Parijs aan. Vijf dagen later reisde hij naar Fontainebleau, waar het hof zich ophield, en had den 4flcn November zijne eerste audiëntie bij den Koning. En daar mede begonnen de onderhandelingen, die bijna 3^2 jaar geduurd hebben en eene onuitputtelijke bron van teleurstellingen zijn ge weest voor den bejaarden diplomaat 1). Huygens werd in zijne pogingen gesteund door den gezant der Staten te Parijs, zijn ouden vriend Willem Boreel, door de buiten gewone gezanten Joan van Gent, Coenraad van Beuningen en 104 HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 112