”3 te krijgen. Met erg veel moeite kwam hij in het bezit van Privy seals” voor het betalen van een klein gedeelte der schuld, maar geld kreeg, hij niet. In September bezocht hij Oxford, waar hij kennis maakte met den beroemden wiskundige John Wallis, een vriend van Christiaan, en in het begin van October reisde hij terug en zag op zee in de verte de kust van het geliefde vaderland. Op de heen- en terugreis schreef hij een vrij uitvoerig Latijnsch gedicht. Toen hij den nden October te Parijs was teruggekeerd, waren er weer allerlei quaesties met betrekking tot Oranje, o.a. die van de Munt. Het vorstendom had munten geslagen, die, zooals de Fransche regeering beweerde, geleken op Fransche munten, maar minder waarde hadden. Daarom was in 1661 de Munt van Oranje gesloten en waren de werktuigen deels vernietigd, deels wegge nomen. Dit benadeelde de pachters der belastingen, die meenden gerechtigd te zijn, nu ook minder geld aan den Prins uit te betalen. Met heel veel moeite heeft Huygens deze zaak geregeld. Maar spoedig kwam er nu toch een einde aan de onderhandelingen. Naar aanleiding van een gesprek van Huygens met Lionne en briefwisseling met de Prinses Douairière besloot de laatste toe te geven aan den eisch van den Koning, om een katholieken gouverneur te benoemen, maar zonder dat dit in de overeenkomst werd vermeld, dus alleen als eene belofte. Amalia nam dien stap dan ook geheel alleen, zonder er de andere voogden in te kennen. En tevens besloot zij geen gouverneur, maar een commandant van het kasteel te benoemen, die echter dezelfde functies zou hebben als een gouverneur. Zoo kwam dan eindelijk de zaak in orde en gaf de Koning bevel aan zijne ambtenaren en troepen, om Oranje te ontruimen en er het gezag van den Prins te herstellen. Op het laatste oogenblik was er nog bijna een kink in den kabel gekomen door een nieuwen eisch aangaande de kanonnen van het kasteel, maar het liep goed af. En zoo kwam Oranje dan weer in het bezit van zijn wettigen vorst. Den 3isten Dec. 1664 kwam te Oranje het bericht, dat het vorsten dom aan den Prins zou worden teruggegeven, wat de bewoners al in eene goede stemming bracht, en toen dit bericht den 2431011 Januari 1665 door een brief van Huygens werd bevestigd, vierde men feest met Zuid-Fransche opgewondenheid, die nog toenam, toen den 25sten Maart de troepen des Konings het kasteel en de stad ontruimden. Geweer- en kanonschoten, vuurwerk, eene fontein 8 HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 121