- HOOFDSTUK XI. 1666- Op de vreugde, die Huygens zal hebben gevoeld bij zijne terug komst in het door hem zoo geliefd ’s Gravenhage en in zijn eigen huis en bibliotheek, nu vermeerderd met een groot aantal boeken en kunstwerken, door hem uit Frankrijk meegenomen, werd al spoedig door verschillende omstandigheden een schaduw geworpen. In Oranje begon het intrigeeren weer met nieuwen moed en bijna niemand was den man dankbaar, die de bewoners bevrijd had van de overmoedige soldatenbende. Men kon niet eens geld genoeg bijeenbrengen, om den bevrijder een bewijs van dank aan te bieden, en belasterde hem zelfs. Ook hinderde het Huygens zeer, dat Chambéry en Aix reisde hij naar Genève, waar hij door een veertigtal studenten werd begroet, en ging toen logeeren op Coppet, het land goed, dat Dohna dicht bij die stad bezat. Vandaar maakte hij een tochtje naar Bern. Met Dohna bezocht hij toen Salins in Franche-Comté en Dole; bij het parlement in die stad was nl. een proces van den Prins aanhangig. Huygens zette alleen de reis voort naar Besamjon, waarvan de Prins Burggraaf heette, en bereikte Montbéliard en daarna Bazel. Nadat hij Freiburg had bezocht, waar hij zich, evenals te Bazel, moeite gaf om alles te bezien wat aan Erasmus herinnerde, reed hij naar Breisach en ging van daar per schip naar Straats burg. Hij bezocht daarna Spiers, trof te Mannheim zijn ouden bekende, Karei Lodewijk, nu Keurvorst van de Palts, en werd door dezen ook te Heidelberg vriendelijk ontvangen, waar Ezechiel Spanheim zijn gids was in de omstreken. De reis ging verder over Frankfort, Hanau en Schwallbach; in het Lahndal werd Dillenburg met belangstelling bezichtigd. Te Mainz werd hij zeer beleefd behandeld door den keurvorst, Johann Philipp von Schönborn, evenals te Bonn door Maximiliaan Hendrik, aartsbisschop en keur vorst van Keulen. En nu werd de tocht snel voortgezet door het vaderland, totdat hij den Haag had bereikt, waar hij in het begin van October aankwam, na juist vier jaren achtereen buiten ’s lands te zijn geweest. Twee maanden na zijne aankomst werd de Scheve- ningsche weg in gebruik genomen. 118 'i HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 126