I zonen steeds zonder eenige betrekking waren gebleven, het zal hem toch leed hebben gedaan zijn gelielden Archimedes te moeten missen. De familiekring werd toch al kleiner, want in 1667 stierf Huygens’ jongste zuster Constance, de weduwe van De Wilhem. In 1666 verscheen Chambrun’s Relation de ce qui s’est passé au Restablissement d’Orange', het boekje schijnt eerst te Oranje gedrukt te zijn, maar daarna nog eens overgedrukt in den Haag. Eén der eersten, aan wien het werd aangeboden, was Westerbaen, met wien Huygens de vriendschap weer aanknoopte; in de jaren van Huygens’ „ballingschap” hadden zij niets van elkander gemerkt. Misschien kwam het, doordat Huygens aan de Fransche manier van preeken gewend was geraakt, dat hij in een uitvoerig gedicht, „Aen sommighe predikers"aandrong op natuurlijkheid in voordracht en gebaren. In de eerste jaren na zijne terugkomst schreef Huygens vooral Hollandsche gedichten. Het belangrijkste onder dezen is wel De Zee-straet van ’s Graven-hage op Schevening, dat meer dan 1000 versregels telt; het gedicht is bijna geheel in October en November 1666 geschreven. De eerste exemplaren werden den éden October 1667 aangeboden aan den magistraat van den Haag en aan de raden en rekenmeesters der domeinen van Holland. Onder tallooze uitweidingen, o.a. eene hekeling van de mode en eene verheerlijking van zijne geboortestad, spreekt de dichter over de voordeelen, die de nieuwe weg bood aan Scheveningers en Hagenaars, en over het leven aan het strand. Zeker tot zijn spijt heeft hij in De Zee-straet geen melding kunnen maken van de steenen tolpoort, die hij zoo gaarne aan het begin van den weg had gezien en waarvan zijn vriend, de Haagsche advokaat en kunstenaar Johan de Bisschop, eene teekening had gemaakt. Mis schien geeft de titelprent van De Zee-straet het ontwerp van die poort te zien. In Februari 1668 werd Huygens met zijn ambtgenoot Buysero door de Prinses Douairière naar Veere gezonden, waar onlusten waren ontstaan bij de verkiezing van raadsleden. De heeren hebben de zaak weten te schikken, maar Huygens heeft van dit verblijf in Zeeland tevens gebruik gemaakt, om met behulp van Justus de Huybert, secretaris der Staten van Zeeland, en van Pieter de Huybert, raadpensionaris van dit gewest, eene belangrijke demon stratie voor te bereiden voor den Prins, die in September plaats HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. 120

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 128