i I I 4 Christiaan Huygens heeft dat ambt bijna veertig jaren lang bekleed en was ten slotte de eenige secretaris van dat college. Ook die betrekking was niet altijd zonder gevaar. In 1591 werd hij, naar het leger reizende, door den vijand gevangen genomen en naar Nijmegen gebracht, maar voor losgeld weer vrijgelaten. In 1594 maakte hij met leden van den Raad van State het beleg van Groningen mede. Intusschen werd de betrekking tot de Oranje’s niet verbroken; Christiaan Huygens bleef een vertrouwd vriend van Louise de Coligny en in 1611 werd hij naar Brussel gezonden, om op te komen voor de belangen van prins Maurits in de zoutmijnen van Bourgondië, waarin ook de Aartshertogen deel hadden. In 1592 is Christiaan Huygens op 40-jarigen leeftijd getrouwd met Susanna Hoefnagel; de bruiloft werd met groote plechtigheid gevierd in het Admiraliteits- of Prinsenhof op den Oudézijds-Voor- burgwal te Amsterdam. De bruid was de 31-jarige jongste dochter van Jacob Hoefnagel en Elisabeth Vezeler. De Hoefnagel’s en Vezeler’s waren rijke Antwerpsche kooplieden. Joris Vezeler, de grootvader van moederszijde van Susanna, was een beroemd zilver smid en handelaar in juweelen; hij verheugde zich in de gunst van Frans I en werd intendant der Koninklijke Spaansche Munt in de Nederlanden. Ook Jacob Hoefnagel was schatrijk; in 1576 leende hij aan de stad Antwerpen f 300.000, om de muitende Spaansche soldaten te bevredigen. Maar een groot deel van het vermogen der Hoefnagel’s was tengevolge der tijdsomstandigheden verloren gegaan; na de inneming van Antwerpen week Susanna’s moeder, die weduwe was geworden, met haar uit en woonde te Hamburg en te Staden. Op uitnoodiging van Christiaan Huygens, die Susanna vroeger had leeren kennen, kwam zij naar de Noor delijke Nederlanden en trad in den echt met den secretaris van den Raad van State. Uit het huwelijk van Christiaan Huygens en Susanna Hoefnagel werden twee zoons en vier dochters geboren. Voor den oudsten zoon Maurits (geb. 12 Mei 1595) stonden prins Maurits, de Raad van State en Maria van Oranje en Nassau, gravin van Hohenlo, als peters; voor Constantijn, die den 4den Sept. 1596 ter wereld kwam, de Raad van Brabant, Justinus van Nassau en de stad Breda. Christiaan Huygens eerde door deze keuze zijn vriend Justinus van Nassau, den zoon van zijn onvergetelijken meester, HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. I I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 12