verkeer met Frederik Spanheim Jr., professor in de theologie te Leiden, en met William Temple, die sedert 1667 dikwijls in den Haag kwam met eene diplomatieke opdracht van Karel II en in 1675 één der gevolmachtigden werd door den Koning gezonden voor de vredesonderhandelingen te Nijmegen. Huygens en Temple werden goede vrienden, Toen het lijk van De Ruyter naar Amsterdam was overgebracht, kreeg Huygens de opdracht van den Prins, om de familie te con- doleeren en hem te vertegenwoordigen bij de begrafenis, die den i8den Maart 1677 plaats, had, en de tachtigjarige dichter was er niet weinig trotsch op, dat hij bij die gelegenheid vier uren achter een, in een zwaren rouwmantel gehuld, over het slechte plaveisel van Amsterdam had geloopen, zonder erg moe te worden, terwijl anderen, veel jonger dan hij, het hadden afgelegd. Huygens had bij verschillende gelegenheden den jongen Stad houder bezongen en heeft ook aan zijn huwelijk met Mary Stuart, dat den i4<len Novemqer 1677 plaats had, een uitgebreid Latijnsch gedicht gewijd. Dit Epithalamium Guiltelmi Henriki Arausii et Mariae Eboracensis Regorium Principum is afzonderlijk uitgekomen en ook in het Fransch en Engelsch vertaald. Hij was trouwensin dezen tijd weer aan de Latijnsche verzen en zette zelfs een zeer uitvoerig gedicht op touw, dat in twee boeken verdeeld werd en eene autobiographic is, geschreven voor zijne kinderen. Het gedicht De vita propria sermonum inter liberos libri duo telt 2162 versregels in het eerste boek, dat meer dan 400 regels minder telt dan het tweede, behandelt de dichter zijn leven tot 1621. In October 1678 werd het vers, waarover hij met Nicolaas Heinsius correspon deerde, voltooid. In Juni van het vorige jaar bezocht hij, bij zijne verpachtingsreis in Zeeland, Antwerpen, waar hij vroeger bijna jaarlijks heentoog, maar nu in eenige jaren niet geweest was. Zijne oude vriendin Francisca Duarte, de begaafde zangeres, die in vroeger jaren zoo dikwijls de bijeenkomsten van den Muiderkring had opgeluisterd, trof hij er niet meer aan; zij was een half jaar geleden gestorven. Hoe velen van zijn kring zag hij in deze jaren trouwens niet heengaan! In 1680 stierf zijne nog alleen overgebleven zuster Geertruid, de weduwe van Doubletal zijne zwagers en schoon zusters waren haar voorgegaan. Zijn ambtgenoot Arnout Beaumont, I2Ó HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 134