9 II, vs. 11921195 (vgl. Gedichten, VIII, blz. 234). -) Het testament is afgedrukt door A. D. Schinkel, Nadere bijzonder heden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie 1851, blz. 36-44- 3) Zij is in 1882 opnieuw uitgegeven door Jonckbloet en Land. 4) Zie den titel van dien auctie-catalogus bij Dr. S. G. de Vries in Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 18991900, blz. 41, waar ook de titels dier muziek-boeken zijn afgedrukt. De geheele catalogus is in 1905 herdrukt bij W. P. van Stockum Jr. te ’s Gravenhage. Dr. P. Leendertz. Jr. gaf over dien catalogus eene studie in het Tijdschrift voor taal- en letter kunde, XXIV, 1905, blz. 197208. - Vlg. over het maken van dien catalogus Oeuvres completes de Christiaan Huygens, IX, No. 2492, 2494, 2500 en 2503. zoozeer omdat hij aan jicht leed, dan wel omdat het leven hem verveelde. Huygens stierf den 28sten Maart 1687 en werd den 4<len April „met een Staetsie van 14 a 15 Rouwkoetsen, verligt door veele Flambouwen”, in de Groote Kerk te ’s Gravenhage begraven. Zijn dood werd bezongen door F. Plante, P. Francius, J. van Broekhuisen, J. Vollenhove, Lambert van den Bosch en anderen; al die verzen werden in een bundel vereenigd. De zoons hebben aan Huygens’ wensch, op bescheiden wijze te kennen gegeven in zijn gedicht De vita propria en in zijn testament 2), om een en ander uit zijne Latijnsche briefwisseling en van zijne nog onuitgegeven gedichten het licht te doen zien, niet voldaan. Wel hebben zij de groote schriftelijke nalatenschap van hun vader meer of minder zorgvuldig bewaard. Misschien is het aan latere nakomelingen te wijten, dat er vele brieven aan Huygens en al zijne composities, die 800 in aantal waren, verloren zijn gegaan, zoodat alleen de inhoud van de Pathodia sacra be kend is gebleven 3). Eerst in onzen tijd is de wensch van Huygens tot vervulling gekomen door de uitgave van al zijne gedichten en van zijne geheele briefwisseling. Blijkbaar hebben de zoons de bibliotheek, instrumenten, „Print- konst”, enz. van hun vader volgens diens wensch verdeeld, maar lang niet alles gehouden, want den I5den Maart 1688 werd een groot aantal werken verkocht4) en daaronder 290 boeken met muziek, die alle aan Christiaan waren toegewezen. Van de oorspronkelijke bibliotheek schijnt Constantijn Jr. het meest te hebben gehouden; HET LEVEN VAN CONST ANTI JN HUYGENS. 129

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 137