6 I i I i met zijn broer, het bespelen van de luit. Toen de lessen zouden beginnen, was Hieronymus Someren, hun leermeester, verbaasd, dat hij aan zulke kleine jongens les moest geven op een zoo moei lijk instrument. In een paar jaren bracht Constantijn het vrij ver op de luit, waarmede hij dikwijls zijn zingen begeleidde. Later kwam nog de theorbe, het spinet en, op vrij hoogen leeftijd, de guitaar. Het is dus niet vreemd, dat in Huygens’ leven de muziek eene ruime plaats innam. Toen Constantijn zeven jaar oud was, leerde hij de beginselen van het Fransch van Dominique, den voorlezer in de Fransche kerk in den Haag. En daar Vader Christiaan zijne jongens niet naar eene school wilde sturen, kwam nu de tijd, dat zij aan gou verneurs werden toevertrouwd. In Mei 1604 werd Joannes Brouart als huisgenoot opgenomen. Hij was, evenals zijn tweelingbroer Thomas, een zoogbroeder van prins Frederik Hendrik en was ten huize van een Fransch edelman opgevoed. Om de kinderen te noodzaken niets dan Fransch te spreken in tegenwoordigheid van den jongen man, die later te Leiden in de medicijnen heeft ge studeerd en zich daarna als dokter te Londen vestigde, werd de fictie volgehouden, dat hij geen woord Nederlandsch kende. En niet alleen werd op uitspraak en kennis van woorden gelet, ook de grammaire werd deugdelijk beoefend en, zooals in dien tijd gebruikelijk was, de dramatische kunst te hulp geroepen. De jongens voerden nl. met eenige anderen in het huis van Vader Huygens het treurspel Abraham sacrifiant (1552) van Theodorus Beza op, in tegenwoordigheid van Louise de Coligny, hare stiefdochters en Joannes Uytenbogaert. De secretaris van den Raad van State achtte het niet beneden zich, zijne jongens te wijzen, met welke stembuiging en gesticulatie, die heel natuurlijk moesten zijn, zij hunne rol moesten voordragen. Louise de Coligny was geen vreemde voor den kleinen Con stantijn. Bijna elke week bezocht hij haar, zong en speelde op de luit en wandelde uren lang met haar in den tuin, pratende over allerlei onderwerpen. En zij was wel zoo vriendelijk om te zeggen, dat zij hem nooit liet gaan zonder wijzer te zijn geworden. Die goede verstandhouding heeft geduurd, totdat de godsdiensttwisten, waarin de Prinses eene andere partij had gekozen dan haar jong vriendje, nu jongeling geworden, eene verkoeling teweeg brachten. JM HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. I J 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 14