!l 156 1) Deze cijfers zijn getrokken uit de „Haagsche Princelyke en Koning- lyke Almanach” voor ’tjaar 1795. nog beduidend werd verhoogd, zoodat daardoor de opeenhooping van lijken in de stad' nog werd in de hand gewerkt. Dat ook de Haagsche kerken belangrijke sommen trokken uit de opbrengst der graven, is na het voorgaande duidelijk. Nog altijd stond op ’t eind der i8e eeuw, evenals vroeger, vóór de Haagsche kerkgebouwen aan de Hervormden kwamen, de Kloosterkerk (mis schien om haar hooge ligging) het best aangeschreven in de schat ting der burgerij. De prijzen der graven (met inbegrip van het luiden) varieerden er van 38 6 st. tot ƒ22 16 st. Het duurst was er het „domineesgraft”, daarna die in de westkapel, de oost- kapel en de kelders onder het koor, respect, 38 6 st.28 16 st., ƒ24 16 st. en ƒ22 16 st. Daarop volgde in dien tijd de Nieuwe Kerk, waar men 20 vroeg voor een gewoon graf verhoogd evenwel met f 3 of 6 voor een half of een heel uur luiden, terwijl de Groote Kerk in dat opzicht het billijkst was, waar een „gemeen graft” ƒ1515 st., in ’t koor echter 19—15 st deed, verhoogd al weer met 4^2 of ƒ9 voor ’t luiden. Dat in de Kloosterkerk de grafruimte onder het koor zoo laag geprijsd stond, is waarschijnlijk een gevolg van de eigenaardige bestemming van dat koor als bergplaats, terwijl ’t geheel van de kerk was afgesloten. Belangrijk goedkooper en daardoor meer aangewezen voor den kleinen burger waren de „kerkhoven”. Zoo kostte een graf op de Noorderbegraafplaats van 5 tot 2 10 st., terwijl men op ’t kerkhof te Rijswijk met inbegrip van ’t luiden slechts f 4 10 st. (met de twee klokken ƒ5 10 st.), in de kerk aldaar 14 2 st. betaalde Daarbij leverde het ophangen van wapenborden en wapenkassen de kerk aanzienlijke inkomsten op. Volgens Verordening van Schout, Burgemeesteren en Schepenen van Den Haag van den 276" April 1739 bedroeg het recht, verschuldigd voor het plaatsen van wapen borden, 48 stuivers per vierk. voet, tot een minimum van f 48; voorts voor toevoegsels, als standaards, wapenrok, helm, hand- HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 164