het, dat de Gouverneur-Generaal Abraham van Riebeek den 2oen Nov. 1713 en Hendrik Zwaardecroon den i6en Aug. 1728 buiten de kerk van Batavia werden ter aarde besteld. En in het moeder land volgde men uit dezelfde overwegingen. Een krachtig voorbeeld was het, dat de Utrechtsche Doopsgezinde predikant Martinus Schagen aan zijn omgeving gaf. Tijdens zijn leven had hij steeds geijverd tegen het begraven in kerken en steden en na zijn dood werd hij op zijn uitdrukkelijk verlangen op het kerkhof te De Bilt begraven. Zijn grafschrift luidde aldus: L. S. Ne noceat vivis hoc sibi sub dio elegit sepulcrum beatorum expectans resurrectionem Martinus Schagen V. D. M. inter baptistas natus Alcmariae XXIV Octobris A°. MDCC denatus Ultrajecti XXI Octobris A°. MDCCLXX En gelijk ook Ds Jac. de Vos te Abcoude in 1781 uitdrukkelijk verlangd had, buiten de kerkmuren begraven te worden, wenschte ook Ds B. D. Cassius te Zoelen bij Tiel in 1783 een laatste rust plaats op den doodenakker. Zijn geestverwant Mr. J. D. van Leeuwen2), ontvanger-generaal van de middelen te Tiel, zette in die omgeving met succes de verbreiding van hun ideeën voort door woord en daad. Twee zijner kinderen, A. C. van Leeuwen, student in de Rechten aan de Utrechtsche hoogeschool, en zijn dochtertje C. S. A. van Leeuwen, had hij in den zomer van 1785, nauwelijks veertien dagen na elkaar, op ’t kerkhof te Avezaath, buiten de stad dus, doen begraven en op de zerk had hij daarna de volgende inscriptie doen beitelen Ik meende goed te doen de vertaling van dit en andere grafschriften, mij van welwillende zijde verschaft, hier op te nemen Om geen levenden te schaden heeft, wachtend de herrijzenis der gelukzaligen, dit graf zich uitgekozen Martinus Schagen, Doopsgezind predikant, etc. 2) Hij stelde blijkbaar groot belang in de strijdvragen van zijn tijd. In Nov. 1916 (cat. 1008) werd zijn dagboek op de auctie Van Stockum verkocht. 161 HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN. II

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 169