t65 van Paddenburg Zoon de Hollandsche Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen stelde dit op zoo hoogen prijs, dat den schenker, volgens besluit der Alg. Vergadering, van 18 -26 Juni 1783 te Haarlem gehouden, de gouden medaille der vereeniging werd aangeboden. Door de krachtige bemoeiingen van den reeds eerder genoemden Mr. J. D. van Leeuwen besloot men ook te Tiel tot het aanleggen van een begraafplaats buiten de bebouwde kom, waarvoor de werk zaamheden in het jaar 1786 werden verricht. Daarna volgde, naar het schijnt het kleine Den Bommel op Overflakkee. Den 2Óen Mei 1786 beschikten de Staten van Holland gunstig op het verzoek van de kerkeraden der Hervormde Gemeente aldaar, om het begraven in de kerk te mogen verbieden, indien de eigenaars van de aldaar gelegen graven door het afstaan van eenig terrein op de aan te leggen begraafplaats schadeloos zouden worden gesteld. In 1789 werden, blijkens mededeeling van de Konst- en Letterbode van dat jaar, te Amsterdam pogingen aangewend tot tot het stichten van een begraafplaats tusschen de Diemerbrug en het Tolhek buiten de Weesperpoort, waartoe een inteekening werd opengesteld 2) en drie jaar later, in het begin van 1792, be sloot het stedelijk bestuur van Wijk-bij-Duurstede, om de begraaf plaats eveneens naar een terrein buiten de stadsvest te verleggen. We zagen, hoe door het onoordeelkundig optreden van de Magis traat te Arnhem de volkswoede was ontketend, toen de in 1783 aangelegde begraafplaats in gebruik was genomen. Aan een der gelijke fout maakte men zich te Wijk-bij-Duurstede niet schuldig en teekenend is nu wel de wijze, waarop het stedelijk bestuur beproefde, de burgerij voor de aanhangige plannen in te nemen. Burgemeesteren dan noodigden denjongsten predikant der gemeente, den bekenden patriot Ds. W. A. Ockerse, uit, om in een daartoe opzettelijk ontworpen rede aan zijn gehoor het nut van het be graven buiten de stad uiteen te zetten. Den 23611 Januari 1792 voldeed deze aan de uitnoodiging en het succes was inderdaad overweldigendde kerk was ongekend vol en zelfs tal van Katho lieken en andersdenkenden woonden de predikatie bij. 3) Alg. Konst, en Letterbode 1789. -) De pogingen slaagden, bleek me later. Deze rede werd uitgegeven bij G. T. te Utrecht. HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 173