168 J „binnen deze Provincie zal moeten cesseeren het begraven van „lijken in alle Kerken, mitsgaders ook binnen de Steden of Dorpen; II „dat te dien einde binnen den loop van deezen jare 1795, „en wel zooveel mogelijk voor de maand November of immers „uiterlijk December dezes jaars, door elke Municipaliteit zal „moeten worden aangelegd en ten gebruik vervaardigd eene „zooveel mooglijk van huizen en gemeene wegen verwijderde „Begraafplaats of Begraafplaatsen, die wel grooter, maar niet „kleiner zal of zullen mogen zijn dan alle de Grafsteden of „Begraafplaatsen te zamen genomen, welken in elke stad of „Parochie respectieve thans gevonden worden en op dezelve „wijze in eigen Graven, Huurgraven en Gemeene graven verdeeld „zullen moeten worden; III „dat na het einde van dezen jare 1795 geene grafsteden in „eenige Kerk meer zullen mogen worden geopend of geroerd, „maar alle dezelven gesloten zullen moeten worden gelaten, ten „minste tot den jare 1820; IV „dat aan een ieder, die thans eene Grafstede in eene Kerk „bezit, tegen overgifte zijner bewijzen van eigendom, door de „Municipaliteit zal worden ter hand gesteld eene acte tot bewijs „van eigendom van een gedeelte van de nieuwe aangelegde „Begraafplaats.” Tevens werd door de Provisioneele Repraesentanten bepaald, dat de in de kerken aanwezige grafzerken met toestemming van de kerkmeesteren op haar plaats zouden mogen blijven, mits de daarop aangebrachte wapens en titels werden verwijderd, terwijl voor 1 Sept. 1795 alle wapenborden en rouwkassen door de eigenaars uit de kerken zouden moeten worden verwijderd. l iet kerkbestuur der Hervormde Gemeente in Den I laag toonde zich geenszins hardleersch ten opzichte van de verlichte ideeën van dien tijd en terstond gaf het bevel, de kerkgebouwen van de geïncrimineerde wapenborden, kassen e. d. te ontdoen. Voortaan zou slechts een simpele naam met de data van geboorte en over lijden op den grafsteen zijn aangegeven. Alle wapens werden van de zerken gehakt en de kassen en borden, die in grooten getale in de Groote Kerk tot zes rijen hoog de kerkmuren bedekten en daaraan een eigenaardige afwisseling gaven, werden met spoed afgenomen. HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 176