VII. Een omstandigheid, die zeker aan de zuiverheid van de atmospheer in de kerken ten goede moest komen, was wel deze, dat de Katholieken, sedert de voor begraven aangewezen bedehuizen voor den Protestantschen godsdienst werden gebruikt, in 't algemeen weinig voorliefde toonden, deze voor hun dooden als begraafplaats te benutten. Weliswaar had de overheid nimmer hun rechten op een grafplaats aangevochten en bleven de kerken en kerkhoven in dat opzicht voor algemeen gebruik bestemd, doch, wat hoofdzaak was: de kerkelijke wijding van de laatste rustplaats der dooden ontbrak. Dit nu strookte niet met hun godsdienstige inzichten: de Katholieken begeerden een graf in gewijde aarde. De begraafplaats aan den Noordsingel nu beantwoordde in dat opzicht dan ook evenmin aan hun eischen als de oude in en om de kerken en alzoo openbaarde zich allengs meer het streven, uit te zien naar een eigen, althans afzonderlijk terrein, dat met hun denkwijs strookte. Hoewel een strenge scheiding veelal niet mogelijk was, ver kozen bijv, de Katholieken te Leiden (in de i8de eeuw althans) het gewijde kerkhof van den H. Willebrordus te Oegstgeest, de Katholieke Alkmaarders de begraafplaats op de oude klooster terreinen te Egmond of die van de kapel van O. L. Vrouwe ter Noot te Heiloo, terwijl de Katholieke Hagenaars gedurende dien tijd steeds de voorkeur hadden gegeven aan ’t Kerkhof van (Oud-) Eikenduinen. Wie deze begraafplaats bezoekt, ziet er de ruïne van een wel iswaar kleine, maar eertijds vrij aanzienlijke kerk, die aan de Maagd Maria gewijd was. Toen na den opstand tegen Spanje de openlijke uitoefening van den Katholieken godsdienst was verboden, werden de kerken voor den Protestantschen eeredienst ingericht. De geestelijke goederen werden in beslag genomen, doch, wijl de inkomsten daarvan niet al te ruim vloeiden (voor oorlogsdoel einden werd daarvan een deel verslonden, terwijl bij de registree- ring bleek, dat tal van eigendommen door de rentmeesters waren verduisterd en waarschijnlijk nooit zouden kunnen worden achter haald), was het noodig, de zuinigheid te betrachten. De Staten waren er daarom op bedacht, die kerken, welke een HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN. I7I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 179