L 9 heeft hij later in betrekking gestaan. Ook boetseeren heeft Con stan tijn geleerd. In 1613 verliet Dedel het huis van Christiaan Huygens en promoveerde den i3den Juli te Leiden in de rechten; Constantijn schreef voor die gelegenheid twee Latijnsche gedichten, de eerste van hem, die gedrukt werden. De jongens kregen geen nieuwen gouverneur, maar vader Huygens keek om naar een geschikt persoon, om hen in te wijden in logica en wijsbegeerte. Hij vestigde zijne keuze op George Eglishem, een Schot, die doctor was in de medicijnen, zich in ons land bevond en eenige vinnige pamfletten had geschreven tegen Conrad Vorstius, één der leiders van de Remonstranten, die tot professor te Leiden was benoemd maar aan wien nooit toegestaan is dat ambt te vervullen. Aan dezen Eglishem droeg Christiaan Huygens, die een vurig Contra-remon strant was, de leiding der wijsgeerige studies van zijne zoons op. Maar hij deed eene slechte keuze. De jongens er waren behalve Maurits en Constantijn Huygens nog een paar anderen, die aan Eglishem’s lessen deelnamen vonden den pedanten Schot buiten gewoon vervelend en het is niet aan hem te danken, dat Constantijn later veel belangstelling had voor wijsgeerige vraagstukken en Baco en Descartes heeft kunnen waardeeren. Deze studie werd afgewisseld met lichaamsbeweging. De jongens leerden exerceeren en omgaan met piek en musket, want zij konden geroepen worden om het vaderland te verdedigen. Verder leerden zij schermen, worstelen, dansen en omgaan met paarden. Bij dat alles kwamen nog aardrijkskunde, natuurkunde vooral de optica trok Constantijn bijzonder aan en is dat zijn heele leven blijven doen meetkunde, die hij leerde zonder dat zijn vader het wist, en waarop deze zoo trotsch was, dat hij het werk van zijn zoon aan prins Maurits liet zien handelsrekenen, Italiaansch en een beetje Romeinsch recht. En toen werden de jongens in 1616 rijp geacht voor de Universiteit. Aan weinige jongelieden is zeker in dien tijd zulk eene zorgvuldige opvoeding ten deel gevallen als aan de zoons van Christiaan Huygens. Maar zij genoten in hunne jeugd nog andere belangrijke voor rechten. De verhouding tusschen ouders en kinderen was in het huis van den secretaris van den Raad van State zeer innig en tevens zeer vrij. Als Vader op reis was, moesten de jongens hem HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 17