HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN. 173 hage „een en De Riemer beide was in ’t begin der 18e eeuw de Eikenduinsche kerkruïne het doel van bedevaarten, die volgens den „Tegenwoor- digen Staat” (1745) nog omstreeks het midden dier eeuw werden gehouden en waarvan de „Stad- en Dorpsbeschrijver” van 1776 nog gewaagt, als hij met eenige schroomvalligheid meedeelt, dat men „meent, dat deeze plaats door de Roomschgezinden nog wel in Bedevaart bezocht wordt.” Uit de Crimineele papieren van ’t Hof van Holland van 1762 (C 5479) blijkt, dat op Witten Donderdag en Goeden Vrijdag van dat jaar naar ’t Eikenduinsche kerkhof een bedevaart werd gehouden en daar door den drossaert Buddingh, destijds tevens cipier van de Gevangenpoort, op kondschap uit- de R.K. kerk in ’t begin der 18e eeuw zich schaarde aan de zijde van hen, die sedert als de Roomsch-Katholieken van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy verkeerdelijk vaak Jansenisten genoemd werden aange duid. Deze Oud-Bisschoppelijke parochie ging blijkens haar doopboek snel in ledental achteruit (in 1691 en volgende jaren gemiddeld 10 a 14, gedurende de tweede helft der r8e eeuw nooit meer dan één doopeling) en de lijst harer pastoors vertoonde in den tijd van haar snelst verval bedenkelijke gapingen, terwijl bijv. Pastoor Alb. Vermeulen (177678) bovendien de parochie Rijswijk bediende en zelfs daar woonde, natuurlijk tot schade van de zich oplossende gemeente. Hoewel het doopboek met 1791 geheel ophoudt, schijnt deze parochie nog enkele jaren afzonderlijk te hebben bestaan, doch omstreeks 1820 was het kerkje als woonhuis in gebruik en bij Kon. Besluit van den óen April 1832 werd toestemming verleend tot den verkoop van het gebouw ten voordeele van het Oud-Bisschoppelijk Seminarium te Amersfoort, zoodat den 23en en den 3oen Juli d.a.v. in den Nieuwen Doelen de veiling kon plaats hebben. We lezen daaromtrent in het Dagblad van’s Graven van den 2en Juli eenige bijzonderheden. Het perceel omvatte toen Heerenhuizing, bestaande in zeven zoo boven- als benedenver- „trekken, waarvan sommige behangen, kelder, zolder en verdere ge- „makken, tot een goede woning vereischt wordende; voorts 5 daaraan „en nevensgelegen kleine woningen, verdere getimmerten en erven, „alsmede een daarachter gelegen tuin en boomgaard, groot volgens „oude brieven 40 roeden, 20 ellen en 62 palmen en volgens nadere „opmeting 44 roeden, 70 ellen en 72 palmen, staande en gelegen in „de Oostkampspolder in de Gemeente Loosduinen nabij Eikenduinen, „genaamd het Klooster; in onderscheiden perceelen verhuurd geweest „voor 318,20”. In den tegenwoordigen vervallen toestand doet dit perceel aan een zuidelijken zijweg van den Loosduinschen straatweg, precies tegenover de Eikenduinsche laan gelegen, al zeer weinig meer aan een voormalig kerkje denken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 181