174 den heer J. Bruggeman. x) Mededeeling van gezonden door den Fiskaal van den Hove, wien dit blijkbaar te openlijk geschiedde, velen met paternosters werden aangetroffen.l) Ter wille van enkele bijzonderheden, laten we hier zijn rapport volgen „Informatie wegens Eykenduynen van den 8 en 9 April 1762. „Op ordre van den Heer Fiskaal heb ik ondergeschr. tot Eyken- „duynen informatie genomen wegens veele Roomse menschen, die „aldaer op Witten Donderdag en Goede Vrijdag, zijnde 8 en 9 „April 1762, op het Kerkhoff zijn koomen bidden. „Den 8 April, zijnde Witten Donderdag, heb ik bevonden, dat „omtrent veertig personen, soo mans, vrouwen en kinderen, dien „dag zijn geweest, in verschijde partijen van twee, van drie en van „eene, op het gem. Kerkhoff en hebben aldaer omgaen bidden, „veele met paternosters en boeken in haere handen. „Dat de eene partij voor en de andere na op haer knijen zijn „gaen leggen, de eene op deeze en de andere op geene plaats, en „zijn de eene partij voor en de andere na, die gedaen hadden, „weggegaen, soo als sij te saamen gekoomen waeren. „Hebbe naukeurig toegesien, of op gem. kerkhoff eenige kruysen „of beelden waeren of eenige afgoden of senten, die aengebeeden „worden, maar heb niets bevonden. „Den 9 April heb ik weeder aldaer bevonden, zijnde Goede „Vrijdag, dat op gem. kerkhoff zijn geweest tusse de vier- en vijf- „hondert menschen, soo boeren als persoonen uyt den Hage, die „met partijen [van] vier, drie, ses, meer en minder, op gen. kerkhoff „zijn geweest en aldaer gaen bidden en op haere knien zijn gaen leg- „gen; en nadat ieder partij gedaen hadden, wederom zijn weggegaen. „Daer zijn drie verschijde boerewaegens met menschen geweest, „die aldaer zijn gaen bidden, de eene voor en de andere na ge- „komen en weder weggegaenhet is den gansen dag aldaer geweest „koomen en gaen van alle die menschen. „Heb niet bespeurt, dat zij te saamen gingen, ieder de<?t zijne „gebeeden en ging weeder weg, noch dat eenige uyterlijkheeden „van zingen of geluyt van haer is gedaen geworden. „Hebbe geen kruysen of kransen of paustakken bij haer gesien. Actum ’s Hage, den 12 April 1762. H Buddingh.” HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 182