178 bij Van Heussen hun hun werk (1727’33), x) Ook Br. van Nidek en Le Long, die o.a. licht opstaken, vertellen in de eerste uitgave van dat de Katholieken er „nog hedendaagsch” begroeven. smettelijcke sieckten gestorven en noch te sterven”, o.a. te Eiken duinen moesten worden begraven. Alzoo de oude begraafplaats opnieuw in gebruik. Misschien alleen voor „geïnfecteerde dooden”? Of hadden reeds toen de Katholieken haar de vroegere bestemming teruggegeven? We weten het niet: het begraafregister van (Oud-) Eikenduinen, op het Gem. Arch, aanwezig, vangt aan met den 2en Maart 1718. Mochten we aannemen, dat toen (n.l. in 1718) voor ’t eerst de oude begraafplaats voor een geregeld gebruik opnieuw gebezigd werd? Mijns inziens niet. De (Oud-)Katholieke schrijver Van Heussen vertelt in zijn „Oudheden en Gestigten”, welk werk omstreeks 1720 ver scheen, dat de Haagsche Katholieken en die uit de omgeving bij voorkeur op Eikenduinen hun dooden begroeven, terwijl De Riemer hetzelfde vermeldt met de bijvoeging, „dat er van dezulken aldaar meer dan in de Kerken van den Hage ter aarde bestelt worden.” Geen van beiden herinnert daarbij aan ’t inderdaad belangwekkende feit, wanneer dit voor ’t eerst wederom geschiedde, zelfs Van Heussen niet, wiens werk toch overigens een zóó geprononceerd kerkelijk karakter draagt, dat hij soms vrij onbeduidende kleinig heden vermeldt, zeker van heel wat minder gewicht, dan deze mededeeling zou geweest zijn. We mochten daaruit besluiten, dat het hernieuwd gebruik dooi de Katholieken is begonnen vóór den tijd, waarvan De Riemer en Van Heussen of hun oudere tijdgenooten heugenis hadden. De eerste jaren na 1581 zal het oude kerkhof als begraafplaats dus zijn gesloten geweest. Maar toen het geloof in de politieke betrouw baarheid der toenmalige Katholieken ten opzichte van den strijd tegen Spanje en de aanslagen van Fransche zijde wederom toenam en de regeeringspersonen hun verdraagzaamheid jegens anders denkenden omzetten in een mildere behandeling en meerdere vrijheid in de uitoefening van hun godsdienstplichten (bijv, gedurende de eerste jaren van het Bestand, na den dood van Prins Maurits, óf op 't einde der 17e eeuw, toen het opbloeiend Katholiek bewustzijn te Eikenduinen de aanleiding was tot de stichting van de nieuwe HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 186