i8o Cursiveering van mij. „Ordonnantie van de Moolenbuurt” de naam houdt verband met de toen bij de Loosduinsche brug aanwezige molens wordt de begrenzing dezer buurt aldus omschreven: „beginnende ende „streckende van de Westbrugge ofte Westmolens oostwaert op tot „de huysinge van Jan Arents Cleyn incluys aan de Noortsijde van „de straet ende soo voorts tot op de brugge; ende aan de Noort- „sijde van de brugge tot Cornelis van der Burgh ende aen de „Zuydtsijde tot aen ’t huys van de herbergh genaemt de drie boeren „(in de tegenwoordige Warmoezierstraat), daarin mede begrepen „de Westzijde van de Warmoesstraat.” Zooals men ziet, licht brengt ons deze buurtbrief ten opzichte van Eikenduinen niet, wel echter een latere, die helaas is verloren gegaan en waarvan de dagteekening alzoo evenmin bekend is. De ampliatie er van gedateerd den 6en Sept. 1680 geeft ons echter de besliste zekerheid, dat reeds voor dien datum door de „buren” van ’t Laag-Westeinde op Eikenduinen begraven werd. Zoo lezen wij I. „Soo wanneer een lijck uyt de buyrt ter aerde werdt gebracht, „sij de begraffenisse geschiet alhier in den Hage, ’tsij tot Eyken- „duynen Loosduynen, Rijswijk, Schevelingen ofte elders, sal „niemandt van de buyren ofte andere het lyck volgende „vermogen toeback te suyghen II. „Op alle begraffenisse gedaen werdende binnen den Haghe „ofte Eykenduynen sullen de buyren gehouden sijn mede te gaan „tot aan het graff; doch het Lijck verder gebracht wordende, sullen „de buyren gehouden sijn, 't selve te volgen tot buyten de valbrugge „van de buyrt.” Jammer genoeg vond ik bij een voortgezet onderzoek in geen der overige buurtbrieven aanduidingen, die mijn vermoeden konden bevestigen, dat reeds eenige tientallen jaren vroeger het Eiken- duinsche kerkhof als begraafplaats werd benut. Wel komt in lateren tijd het aldaar begraven van lijken uit de Hofbuurt (Binnen-, Buitenhof en Hofsingel) bij herhaling voor. In het register nü. 70, loopende over de jaren 1689 -1742, vonden we daaromtrent het volgende aangeteekend HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 188