den opstand tegen in Latijnsche briefjes op de hoogte houden van wat er fhuis voorviel. En Moeder werd geplaagd, als zij voorgaf ook Latijn te kennen, of als zij aan de bengels niet dat stukje van den tuin wilde af staan, dat deze voor zich verlangden. Die goede verhouding tusschen ouders en kinderen en tusschen de kinderen onderling is altijd gebleven. Het gezin van Christiaan Huygens was een toonbeeld van eenvoud, degelijkheid en beschaving. Staatslieden en geleerden waren er even welkom als de oude houwdegens, die met den secretaris over den moeilijken tijd van Spanje spraken en prins Willem herdachten. De jeugd van Constantijn Huygens was niet volkomen onbe wogen; er waren enkele voorvallen, die grooten indruk op hem maakten. Toen Vader Christiaan in het najaar van 1611 naar Brussel werd gezonden, nam hij zijn 15-jarigen zoon mee. Zij logeerden bij den bekenden historieschilder Raphael van Coxie, die pleizier had in het teekenen van den jongen en zijn portret schilderde. En er werd zooveel gepraat over den jongen vreem deling, die goed musiceerde en aardige Latijnsche verzen schreef, dat een katholiek geestelijke Vader Christiaan voorstelde, hem eenige jaren aan de zorgen zijner orde toe te vertrouwen, onder de belofte, dat er geene pogingen zouden worden aangewend, om hem van godsdienst te doen veranderen. Toen Christiaan Huygens zijn zoontje vroeg, of hij bij de eerwaarde paters wilde blijven, en na een weigerend antwoord hem aanspoorde, die weigering in een paar Latijnsche versregels te motiveeren, was Constantijn zoo verlegen, dat hij niets kon bedenken. De ondervindingen van het volgende jaar waren droeviger. Christiaan Eluygens werd in Februari te Middelburg ernstig ziek en door zijne vrouw en Constantijn naar den Haag teruggevoerd. En een paar maanden later stierf Constantijn’s oudste zuster Elisabeth op i4-jarigen leeftijd. In 1614 schreef hij een Fransch bruiloftsdicht bij het huwelijk van jhr. Philips van Lake, gezegd Hautain, en Louise van der Noot, en vertaalde dat in het Nederlandschhet is één der eerste Nederlandsche gedichten, die wij van hem kennen. Het volgende jaar schreef hij weder een Fransch gedicht bij het huwelijk van Willem van Liere, heer van Oosterwijk, en Maria van Leefdael dit vers werd zelfs gedrukt. De familie Huygens was in 1613 van de Nobelstraat naar de IO HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 18