188 „en J) Waarschijnlijk een verbastering van den naam „Casembroot”, een familie, die vroeger hier uitgestrekte landerijen bezat (zie de transporten van dit kerkhof). „duinen en laan van Eikenduinen, bij de hoop en zonder maat, „staande en gelegen bij de gewezen kapel van Eikenduinen in de „Mient van Zegbroek, met de afgebrande werf, gelegen bij de ge- „ruïneerde capelle van Eikenduinen onder Haagambacht, groot „ongeveer 48 roeden, mitsgaders een huisje, bestaande in twee „vertrekjes, staande op 4 roeden land, gelegen bewesten de Kerk baan van EikenduinenZijnde onder den koop begrepen al „hetgeen tot de begravinge behoort, als planken, touwen, baar etc. verders op zoodanige conditiën, als vervat zijn in het contract „van koop van den 13^1 Oct. 1809/’ Vermoedelijk hield de aankoop van deze landerijen verband met het feit, dat de kooper reeds eigenaar was van de aan de Noord zijde van den Loosdumschen weg gelegen hofstede „Ruststee”, eertijds „Kaas en Brood” x), met fraaien „heerentuin, paardestal, „bouwmanshuis, koestal, schuur en hooibergen en alle bijbehoorende „landen”, die hij den 6en Juli 1808 met al de aanwezige „tuinbanken en looden beelden” van J. A. Wouters had overgenomen. Wanneer men nu de omschrijving der perceelen in de acten van HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN. 1712. T DLT41L /-I ih|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 195