Hier En slechts weinig schreden verder vindt men de zerk van den man, die deze uit breiding ondernam, naar het grafschrift meedeelt overleden den 26en Januari 1830 met de toevoeging: „stichter van dit kerk hof’. De vergrooting naar de Noordzijde moet van later dagteekening zijn. Nog in 1843 behoorde dit terrein, zooals Van der Aa in zijn Aardrijkskundig Woordenboek mee deelt, tot de als „een lusttuin aangelegde en met een koepel voorziene gronden” van den lateren eigenaar, den Heer J. Noordendorp, aan wien deze gronden door erfenis gekomen waren en die de exploitatie op denzelfden voet voortzette. De door Van der Aa bedoelde „koepel” kwam alzoo te midden van de nieuwgeëxploiteerde terreinen. Waar zich dit koepeltje bevindt? Het verheft zich ter plaatse, waar nog in 1809 de door mij aangeduide „kosterswoning” moet gezocht worden (dus bij A) en draagt met zijn quasi-gothische ramen onmiskenbaar de sporen van omstreeks 1842 gebouwd te zijn, in den tijd, toen de veelbesproken „Gothische” galerij langs het Noordeinde was gereed gekomen, en bedoeld te zijn als een hulde aan den stijl, die Koning Willem II als een herinnering aan zijn Oxfordsche jaren in Den Haag trachtte populair te maken. Dit (Oud-) Eikenduinsche park zal als zoodanig nog eenigen tijd zijn oorspronkelijke bestemming hebben behouden. Het diende des tijds als „overplaats” van de aan den heer Noordendorp toekomende villa Ruststee (daarvan door de Eikenduinsche Laan gescheiden), op welk laatstgenoemd terrein in 1891 de begraafplaats Nieuw- Eikenduinen werd aangelegd. Sedert beijverden de exploitanten zich met kracht, om de sym- waarop een eenvoudige, vrij kunstelooze obelisk zich verheft. Een opschrift is niet aangebracht en als grafnaald is ze blijkbaar niet bedoeld, alleen als een simpel middelstuk ter versiering van dit eerste gedeelte der uitbreiding. Aan den voet van dit monumentje ligt een eenvoudige grafzerk met een opschrift, dat ons het bewijs levert voor het boven mee gedeelde. Het luidt aldus HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN. I9I 1 RUST DE EERSTELING VAN DEEZE PLAATS A. M. Sturms, GEB. de 27 Janu. 1754 en OVERLEEDEN 5 SEPT. 1812.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 198