ig6 tot zoo lange door Ons finale bepalingen van lijken in de kerken zullen zijn Dit besluit vond bij velen in den lande toejuiching. De schrijver van een pamfletje: „Gedachten over het openlijk en plechtig begraven” (Knuttel: 23854) o.a. verheugde er zich over, „dat met Neerlands oude zeden en gebruiken ook de plechtige en openbare uitvaart der dooden weder zal plaats hebben.” „omtrent het begraven van lijken in de kerken, welke sedert eenigen „tijd in sommige gedeelten van het Dep. van de Zuiderzee en be paaldelijk binnen de stad Amsterdam zijn ingevoerd en geëxecuteerd, „veel personen en familiën aanmerkelijk naar hunne denkwijze „beroofd hebben van een voorregt, hetwelk verre het grootste „gedeelte hunner medeingezetenen hebben blijven behouden, mits- „gaders, dat de provisioneele begraafplaatsen buiten de kerken, „bijzonder in Amsterdam verouderd, in meer dan één opzigt voor „velen ongeschikt en ongevoeglijk zijn; „hebben provisioneel en „op het stuk van het begraven „gemaakt, besloten en besluiten: „I Onze Commissaris-Generaal tot de Binnenlandsche Zaken „wordt geautoriseerd, om, onder presidie van den Commissaris „tot de Geneeskundige zaken aan zijn ministerie verbonden, bijeen „te roepen een raad van eenige kundige en verlichte professoren „of doctoren in de geneeskunde, voornamelijk zoodanigen, welke „zich op het vak der scheikunde meer bijzonder hebben toegelegd, „teneinde gezamenlijk te vervaardigen en uit te brengen een ge motiveerd advijs op de vrage, of het begraven van lijken in de „kerken, zooals hetzelve in de Vereenigde Nederlanden heeft plaats „gehad, zoo schadelijk is of worden kan voor de gezondheid der „levenden, dat hetzelve van Onzentwege zoude behooren verboden „te worden „III Tot zoo lange Wij dezen aangaande geen finaal besluit ge- jiomen hebben, zal het aan ieder vrijstaan, de dooden in de kerken „te doen begraven volgens het oude gebruik en tegen betaling „der daartoe verordende regten, wordende mitsdien alle prohibitieve „bepalingen, welke deswegens in sommige gedeelten der Vereenigde „Nederlanden zijn ingevoerd, ingetrokken en buiten effect gesteld”. Dat inderdaad bij de uitvaardiging van dit Kon. Besluit de ernstige HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN. „H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 203