hevig jicht- omdat zijn broer Maurits de sleutelstad al spoedig verliet, terug geroepen door Vader Christiaan, die tengevolge van lijden hulp noodig had in zijne ambtsbezigheden. Te Leiden heeft Huygens niet al zijn tijd besteed aan zijne juridische studiën en den omgang met zijne vrienden. Hij heeft er Engelsch geleerd, zich toegelegd op het ontcijferen van geheim schrift en vele Fransche verzen geschreven, die voor een deel aan Leidsche of Haagsche schoonen gericht waren. In een vrij lang vers heeft hij den dood bezongen van Maurits van Nassau, een zoon van prins Maurits en Margaretha van Mechelenhet is afzonderlijk uitgegeven. Hij heeft den brand gezien, waardoor op ii Nov. 1616 het Universiteitsgebouw voor een groot deel ver woest werd, en er een Latijnsch vers op geschreven. In weerwil van zijne teleurgestelde liefde en van sukkelen met zijne oogen reeds in 1613 was hij genoodzaakt somtijds een bril te gebruiken heeft Huygens te Leiden een gelukkigen tijd beleefd, waaraan hij later met genoegen terug dacht. Zijn verblijf aan de Academie was heel kort, slechts 14 maandenden 2osten Mei 1616 als student ingeschreven, disputeerde hij in de eerste dagen van Augustus 1617 „de Fidejussoribus”. Prof. Cornells van Swanenburg was voorzitter bij de plechtigheid, die door Vader Christiaan en vele belangstellenden werd bijgewoond en besloten met eene Latijnsche toespraak van den held van den dag. Na den feestmaaltijd reisde Constantijn dadelijk met zijn vader terug naar den Haag. In het ouderlijke huis teruggekeerd, leerde Constantijn de rechts praktijk, maar heel ernstig schijnt die studie niet te zijn geweest, want hij besteedde er slechts 14 dagen aan. Aan bezigheid zal het trouwens den talentvollen jongen man, die voor zoovele dingen belangstelling had, niet hebben ontbroken. Hij heeft in dezen tijd eenige Latijnsche gedichten geschreven over den droevigen toestand van het vaderland, dat door burgertwisten verscheurd werd. Want zoo iemand, dan was de zoon van Christiaan Huygens een goed vaderlander. In Maart 1618 ging Constantijn naar Zierikzee en werd daar opgenomen in het huis van Antonie de Huybert, een zeer gezien advokaat. De kleine, drukke man wijdde Constantijn in de geheimen der rechtspraktijk in en deze leerde op zijne beurt zijn gastheer mathesis, eene wetenschap, waarin hij het niet ver HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 20