XII. te München had n.l. op grond van jarenlange waarnemingen gecon stateerd, dat aldaar het herhaald woeden van de typhus verband hield met den stand van het grondwater, in dien zin n.l., dat bij de hoogste standen vrijwel geen gevaar te duchten was, terwijl de laagste samenvielen met hevige epidemieën. Hierop baseerde Prof. Max von Pettenkofer in 1872 zijn grondwatertheorie, volgens welke juist hooggelegen kerkhoven het schadelijkst voor de ge zondheid der omwonenden zouden zijn. J En het besmettingsmateriaal was hier in ruime mate voorhanden. Een schier ontelbare menigte is het dan ook, die daar in den loop van meer dan driekwart-eeuw aan de Noordzijde van Den Haag begraven zijn, om van de eeuwenlange teraardebestellingen op de Joodsche begraafplaats nog niet te spreken. Trekken op de Roomsch- Katholieke de talrijke steenen, kruisen en monumenten vooral in de Westelijke galerij merkwaardig onze aandacht, ook de Gemeentelijke verraadt op dezelfde wijze, hoe onnoemlijk velen daar een laatste rustplaats vonden. Vooral valt daar op het graf- teeken van de fam. Ragay en even verder dat van Mevr. Bosboom - - Toussaint (een huldeblijk van Ned. vrouwen), die den 13™ April 1886 in Den Haag overleed, vijf jaar later (14 Sept. 1891) door haar echtgenoot, den talentvollen schilder, gevolgdde roodgranieten tombe van Jacob Maris (7 Aug. 1899) en verder het gedenkteeken voor den staatsman J. R. Thorbecke, die den 4en Juni 1872, van Verhuell, die den 28en Aug. 1881 overleed en in de schaduw van de Boschjes, op zijn initiatief aangelegd, begraven werd, naast zoovele anderen, wier roem nog steeds onder het nageslacht leeft. 1) Deze brochure„Beziehungen der Luft zu Kleiding, Wohnung und Boden” werd blijkbaar druk gelezen. De derde oplage verscheen reeds in 1876. Wanneer zal de laatste pagina van de geschiedenis der begraaf plaatsen geschreven kunnen worden? Sedert vele jaren toch hebben andere ideeën omtrent lijkbehandeling zich onder ons baangebroken, hoewel meer dan een halve eeuw door de Regeering genegeerd. Bij het samenstellen van de in 1869 aangenomen en thans in vele opzichten reeds weer verouderde Begrafeniswet werd daarin met geen HAAGSCME BEGRAAFPLAATSEN. 211

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 218