f van hen, II „der maQonnerie, door wie met groote inspanning ten huidigen „dage beproefd wordt, om het heidensche gebruik van menschen- „lijken-verbranding weder in te voeren” (Mr. S. Gratama, Begrafenis wet I116). Maar leverden ook de „Berichten en Mededeelingen” der Ver- eeniging voor Lijkverbranding een voortdurend krachtig pleit voor haar streven, de beste propaganda voor haar idéé was wel de wijze, waarop hier en elders oude begraafplaatsen werden geslecht en bij gebrek aan ruimte de graven, die na verloop van den wettelijken termijn van 10 jaren werden geruimd, voor hernieuwd gebruik werden ingericht. Bij dat laatste hadden zich (te Amsterdam o.a. Zie B. en M. der Vereeniging 1877—68) soms stuitende tooneelen voorgedaan. Van iets soortgelijks kon Den Haag getuige zijn, niet alleen, wanneer op het Kerkplein (het oude St. Jacobskerkhof) werkzaam heden in den bodem werden verricht, maar vooral ook en op groote schaal, toen in April 1883 het oude Noorderkerkhof werd geslecht, om als bouwterrein te dienen voor de te stichten Open bare School aan den Noordwal. Walgelijke tooneelen speelden zich daar af, toen de werklieden bezig waren, den bovengrond weg te voeren en in schuiten te kruien. Allerlei lijkresten kwamen er in groote menigte voor den dag, „kinderen vermaakten er zich mede, „tot zelfs de honden liepen weg met de overblijfselen van mensche- „lijke geraamten”, zoo schreef het „Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage” van den 2en April 1883. Had de regeering sinds lang toegestaan, dat de lijken voor wie zulks werd verlangd, ter crematie naar Duitschland werden gezonden, ze bleek ongeneigd, om de begrafeniswet naar den geest des tijds de wijzigen, zooals herhaaldelijk en met klem door de „Vereeniging” was verzocht.Doch sedert op den ien April 1914 in ’t Crematorium te Driehuis (gem. Velsen) de eerste ver branding geschiedde (Dr. C. J. Vaillant te Schiedam, één der op richters der Vereeniging) en de beide daarvoor aansprakelijke personen, Mr. M. J. Meyer, exécuteur-testamenteur, en Dr. P. K. van Lissa te Den Haag, Alg. Secr. der Vereeniging, die de crematie Te Parijs ging- in 1888 zelfs de overheid vóór door de stichting van een tweetal lijkovens op Père-la-Chaise. HAAGSCHE BEGRAAFPLAATSEN. 214

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 221