- 3 Juli- 3 Juni- 13 2l8 KRONIEK OVER IQlÓ. 14 Hoejenbos, het looperspersoneel 22 22 n 24 aangaan n 31 7 Aug. te koopen 7 *3 n n 11 T7 25 26 ft 23 Oct. 6 6 n if vaandel in de Maliebaan, door eenige ’s-Gravenhage, geschonken aan het Land- 14 18 7 Sept. 11 van eene geldleening van Internationale conferentie landen. De Gemeenteraad neemt Alexanderstraat No. 2 den Gemeente-Ontvanger. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel om aan de buitenplaats „Vreugd en Rust” te Voorburg. Verondersteld wordt dat s’nachts een uit de koers geraakte Zeppelin over de stad is gegaan. Driedaagsch Concours Hippique op Houtrust. Driedaagsche militaire Sportfeesten op Houtrust. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot instelling van een Grootboek der ’s-Gravenhaagsche Gemeente Schuld. De Gemeenteraad neemt gewijzigd aan het voorstel om het terrein in de Scheveningsche Boschjes genaamd „De Bataafsche Boer” te verhuren aan de N. V. ’s-Gravenhaagsche Melk inrichting „De Sierkan”. Honderdjarig bestaan der Kon. Ned. meubel-fabriek der firma H. P. Mutters en Zn. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel om vast te stellen eene verordening op het beheer van het tijdelijk Distributie bedrijf. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot wijziging van de verordening over de Inkomstenbelasting. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel om een crediet van f 350.000 te verleenen ten behoeve van het Gemeentelijk Distributie-bedrijf. Ridderdag van de Orde van Sint Jan. Overdracht ven de Ambulancetrein van het Roode Kruis aan de Regeering. Interpellatie van het Raadslid Hoejenbos omtrent de levens- middelen-voorziening. Vrouwenbetooging tegen de duurte. Interpellaties van de Raadsleden van der Meulen en in zake de levensmiddelen-voorziening. Zanguitvoering door militairen in de Maliebaan. Inwijding van de nieuwe badkapel der Ned. Herv. Gemeente aan den Nieuwen Duinweg te Scheveningen. Staking van het looperspersoneel van de Melkinrichting „De Sierkan”. Uitreiking van een ingezetenen van stormkorps Zuid-Holland. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot het ten hoogste 5.000.000. van Socialisten uit de neutrale aan het voorstel dat het pand wordt ingericht als kantoorgebouw voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 225