i 4 KRONIEK over 1917. 8 Jan. KRONIEK OVER IQlÓ. 219 26 Oct. de Haagsche Schoolver- Nov. 1 15 n 20 22 4 Dec. 4 fl 6 26 15 w n 16 18 22 29 i 3 Febr. 7 De Gemeenteraad verhoogt het voorschot der Woningstichting Patrimonium van 230.300 gld. tot 282 300 gld. De Gemeenteraad stelt vast eene verordening tot beperking van het gebruik van water. Openstelling der banen van de „Haagsche Ijsclub”. Interpellatie van het Gemeenteraadslid Hoejenbos over de Levensmiddelenvoorziening. Demonstratie van werkeloozen. De Gemeenteraad stelt een wijziging vast in den prijs van gas en electrischen stroom. Aanvang der beraadslaging over de ontwerp-begrootingen voor 1917 van de Gemeente, de Gasfabrieken, het Electrisch Bedrijf, de Duinwaterleiding, de Telephoon, het Openbaar Slachthuis, de Bank van Leening, het Grondbedrijf en de Gemeentelijke Hypotheekbank. Vijf-en-twint.ig jarig bestaan van eeniging. Plechtige dienst in de kapel van het Gesticht Groenestein aan den Loosduinschen weg ter gelegenheid van den naamdag van den koning van België. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel om in het seizoen 1916-1917 van Gemeentewege vier volksvoorstellingen te doen geven door Nederlandsche tooneelgezelschappen. Opening van de kunstzalen-Kleykamp aan den Ouden Scheve- ningschen weg. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel, in zake het heffen van een tijdelijken bijslag op den prijs van het gas en van den electrischen stroom. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel om vasttestellen eene verordening ter beperking van het gebruik van kunstlicht. De Gemeenteraad besluit aan enkele categoriën ambtenaren en beambten een bijslag op het loon te verleenen. Ingang der verordening ter beperking van het kunstlicht in de winkels. Brand in het Rijkstelegraafkantoor. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot aankoop van grond gelegen onder de gemeenten Wassenaar en Veur. Openbare bijeenkomst in de Groote Kerk, door de afdeeling Nederland van het Wereldverbond der Kerken” uitgeschreven naar aanleiding van het Duitsche vredesvoorstel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 226