T4 heeft bekleed en, zooals de meeste zijner ambtgenooten, later wegens afpersing is veroordeeld. Hij reisde met de Engelsche afgevaardigden naar de Synode naar den Haag terug, waar hij den 2den November aankwam. Constantijn vond zijne familie in den rouw wegens den dood van zijne zuster Catharina, die kort na zijn vertrek op 16-jarigen leeftijd was overleden, en zijn vader land in beroering door de belangrijke politieke gebeurtenissen, die gedurende zijne afwezigheid waren voorgevallen. Immers Olden- barnevelt, de Groot en Hogerbeets waren gevangen genomen en de Nationale Synode zou juist worden geopend. De jonge Huygens stond, evenals zijn vader, geheel aan de zijde der Contra-remons- tranten; Vader Christiaan was een trouw dienaar der Oranje’s en een conservatief man op godsdienstig gebied, en zijn zoon was het in dit opzicht geheel eens met zijn vader. Hoe Constantijn dacht over het godsdienstgeschil, kan men eenigszins opmaken uit den brief, waarmede hij in 1619 één zijner werkjes aan den zooveel ouderen Uytenbogaerdt toezond. In de eerste maanden van 1619 was Constantijn veel uithuizig. Den jden Januari ging hij in het gevolg van prins Maurits naar Utrecht en bleef daar eenige dagen. Maar het doel, dat hij er na streefde, het verwerven eener commanderie van de ridders van St. Jan, eene waardigheid, die jaarlijks een paar honderd gulden inkomen gaf, werd niet toen, maar eerst later bereikt. Met zijn vader reisde hij den 22e» Januari naar vergadering van de Synode bij te wonen, trok Moeder Huygens met zoons en om aanwezig te zijn bij de bruiloft van en Geertruid van Dordrecht, om er eene En den 3en Februari dochters naar Amsterdam, neef Marcus de Vogelaer Ceulen. De de Vogelaer’s waren familie van Susanna Hoefnagel, Constantijn’s moeder, door de Vezeler’s Margaretha Vezeler, eene tante van Susanna, was gehuwd geweest met Joost de Vogelaer zij waren rijke kooplieden. Dit verblijf te Amsterdam was belangrijk voor Constantijn, omdat hij nu kennis maakte met Anna Roemers en Hooft. Tusschen hem en de veel oudere dichteres ontstond al dadelijk eene aardige verhouding; Constantijn schreef verscheidene gedichten aan haar, die Anna beantwoordde. En ook met Hooft is Huygens steeds bevriend ge bleven. Zeer waarschijnlijk is de jonge man, die tot nu toe slechts enkele Nederlandsche verzen had geschreven, door dp kennis- HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 22