j PERSONALIA OVER I916. 223 consul-generaal der Neder- Gedeputeerde Staten Tuyl van van het Huis van H. M. de Gerretsen, Dr. J. H., viert zijn vijf-en-twintigjarige ambtsvervulling als predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. 3 Mei. Giunta d’Albani, L, Directeur der ’s Gravenhaagsche Boek- en Handels- drukkerij. 92 j., f 24 Mei. Graeff, Jhr. D. de, oud-politiek agent en landen. 82 j., f 27 Juni. Hazewinkel, P. H., arts, 58 j., f 23 Febr. Knel, J. H., gep. generaal-majoor-titulair der artillerie, 65 j., f 20 Maart. Korteweg, S. C., lid van het dagelijksch bestuur van de Kon. Ned. Landbouw-Vereeniging. 65 j., j' 14 Sept. Löhnis, F. B., door de landbouwautoriteiten voor zijn verdiensten jegens den landbouw gehuldigd. 22 Febr. Meel, G. van, directeur-organist van de parochiekerk O. L. Vr. van Goeden Raad aan het Bezuidenhout. 51 j., f 3 Mei. Nortier, Dr. A. M., 59 j., j' 19 Juli. Oijen, W. G. van, commies aan het Rijksarchief. 60 j., 25 Maart. Penn, E. L. A., oud-lid van den Gemeenteraad, 58 j., f 2 Maart. Ranitz, Jhr. S.' M. S. de, Grootmeester Koningin-Moeder. 70 j., f 30 Oct. Stuers, Jhr. Mr. Victor de, Lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, oud-referendaris, chef der afdeeling Kunsten en Weten schappen aan het Departement van Binnenlandsche Zaken. 72 j., f 21 Maart. Tavenraat, Mr. F. H. J., oud-Griffier der Provinciale Staten van Zuid- Holland. 67 j., f 31 Mei. Serooskerken, E. T. C. H. I. Baron van, eerste adjudant van de Koningin, sous-chef van Hr. Ms. Militaire Huis. 66 j-, f 17 Sept. Vegtel, H. Ch., lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 47 j., f 20 Mei. Vuuren, A. C. A. van, benoemd tot Wethouder in de vacature-De Wilde. 2 September. Wenkenbach, W. J., chef van het Bevolkingsregister, 56 j., f 28 Maart. Willes, geb. Janse, Douairière Van, Eere-presidente van het Haagsche Vronwen-Comité van het Ned. Roode Kruis. 95 j., f 16 Maart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 230