1 i I I 1 JAARVERSLAG OVER 1917 VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE”. i I I Ij Hee ren, Donateur Eereleden Bestuur Gewone leden Buitengewone leden Correspondeerende leden Te zamen van ’s Gravenhage, Dames en T~NE tijdsomstandigheden zijn oorzaak geweest, dat ook onze Vereeniging L-z hare werkzaamheden heeft moeten beperken. Door den kolennood en de te betrachten lichtbesparing oordeelde het bestuur het beter ver scheidene lezingen niet te doen plaats vinden, terwijl slechts één uitstapje gedaan werd en wel in de Residentie zelf. Het aantal leden nam in het afgeloopen jaar een weinig toe en wij mochten daarin 57 nieuwe leden boeken tegen 47 in 1916, terwijl het aantal dat ophield lid te zijn 39 bedraagt tegen 40 in 1916. Na vermelding van Hare Majesteit de Koningin, Beschermvrouwe, Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Beschermheer en Hare Majesteit de Koningin-Moeder, Donatrice, kunnen wij het aantal leden op 1 Januari 1918 onderverdeelen in: Jhr. Mr. Dr. H. A. van Eerevoorzitter Karnebeek, burgemeester 1 1 9 9 371 205 13 609 leden. Tot mijn vreugde mocht ik constateeren, dat eenige leden hunne medewerking verleenden om nieuwe leden op te geven. Moge dit in dit vereenigingsjaar in nog meerder mate het geval zijn. Vergaderingen Op Dinsdag 23 Januari had in Pulchri Studio de algemeene leden vergadering plaats. Het jaarverslag van den Secretaris werd goedgekeurd,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 243