4 en ver- den 181718 Februari- 1917 Hier stond het geboortehuis van JOHANNES BOSBOOM een der grootste Nederlandsche schilders van zijn tijd. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE”. evenals dat van de Commissie tot het nazien der rekening antwoording van den penningmeester. Eene uiteenzetting van financieelen toestand door dezen luidde bevredigend. In de plaats van Prof. Dr. W. Martin, die aan de beurt was om af te treden en niet terstond herkozen kon worden, werd in het bestuur benoemd Mr. H. Zillesen. De 2de secretaris Mr. W. J. Hofdijk, die wegens zijn militaire ver plichtingen zich niet meer herkiesbaar wilde stellen, werd vervangen door den heer F. C. van der Meer van Kuffeler, terwijl ondergeteekende, die eveneens af moest treden, doch hierkiesbaar was, wederom in het bestuur benoemd werd. I-Iet tweede gedeelte van den avond werd gevuld door eene belang wekkende lezing van den heer J. M. Hillesum, bibliothecaris van de Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam, over „de Hoogduitsche Joden in den Haag”, waarbij de spreker zich hoofdzakelijk hield aan eene bespreking van het werk van den heer D. S. van Zuiden, van denzelfden titel. Ter herdenking van den 100-jarigen geboortedag van den schilder Johannes Bosboom op 18 Februari zou door de Vereeniging eene ver gadering gehouden worden op 20 Februari d.a.v. Deze vergadering werd uitgesteld en vond eerst plaats op 25 April, eenige dagen na de onthulling van twee gedenksteenen ter eere van den grooten Haagschen meester op 21 April 1917. In tegenwoordigheid van den Minister van Oorlog, den heer N. Bosboom en andere leden der familie, van den Burgemeester, van den wethouder Jurriaan Kok en vertegenwoordigers van de maatschappij Arti en Amicitia, van St. Lucas en van de federatie der Nederlandsche beeldende Kun- stenaarsvereenigingen, had na eene rede van Dr. Jan Veth de onthulling van een gedenksteen aan het huis, waar voorheen het geboortehuis van Johannes Bosboom stond (Varkenmarkt 2) plaats. Een kleindochtertje van den Minister, jongejuffrouw Van Santen, onthulde den steen en hechtte er een krans aan. Het opschrift luidt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 244