s s s I 1 l A In aansluiting hieraan hield Prof. Dr. W. Martin op 25 April zijn uitgestelde voordracht over Bosboom, welke door een zeer talrijk publiek met groote belangstelling werd aangehoord. Vele lichtbeelden illustreerden het gesproken woord. En hiermede was het winterseizoen ten einde. Plet eenige wat door de Vereeniging nog gedaan was, was de voortzetting van de kunst beschouwingen gedurende de maanden Januari en Februari, welke reeds in November een aanvang hadden genomen. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE”. Hierop drukte minister Bosboom mede namens zijne verwanten zijne groote erkentelijkheid uit voor de hulde aan zijn Oom en pleegvader bewezen, waarop de voorzitter der vereeniging, Dr. C. Hofstede de Groot den steen aan het Gemeentebestuur overdroeg. Nadat de Burgemeester uit naam van het Gemeentebestuur den steen overgenomen had, reden de officieele personen naar de Toussaintkade, alwaar de nieuw aangebrachte steen eveneens door Cita van Santen onthuld werd. Op dezen steen is aangebracht Sinds 1877 leefden en werkten hier innig verbonden A. L. G. BOSBOOM-TOUSSAINT overl. 13 April 1886 en JOHANNES BOSBOOM overl. 14 Sept. 1891. Uitstapje. Om de hierboven reeds vermelde redenen had slechts één uitstapje plaats. Er werd in onze stad op Woensdag 4 Juli de Evangelisch Luthersche Kerk bezocht, waar Dr. A. E. F. Junod aan de deelnemers de gevraagde uitlegging gaf en o.a. de fraaie collectie zilver der gemeente toonde. Daarna had onder leiding van den Directeur, den heer V. de Groot, de bezichtiging plaats van de inrichtingen der Gemeente reiniging. Het was jammer dat het aantal deelnemers aan dezen rondgang niet grooter was, want de bezichtiging verdient in alle opzichten groote belangstelling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 245