6 vrij het Binnenhof Serie IV zal als de papierprijzen niet al te hoog stijgen in dit jaar wederom a 0.90 verschijnen, terwijl de reeds verschenen nummers voor de niet-inteekenaren a 1.50 per serie verkrijgbaar blijven. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE”. 3°- 4°- 5°. 6°. i°. 2°. Aan de excursie van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, welke van 2830 Juni te Groningen plaats had, werd door een groot aantal leden onzer Vereeniging deelgenomen. Het nieuwe winterseizoen ving aan met eene lezing van Dr. H. E. van Gelder over „het dorp die Haghe in de Middeleeuwen” op Dinsdag 13 November j.l. in Pulchri Studio. Met veel belangstelling werd deze lezing door een groot aantal leden aangehoord. De kunstbeschouwingen begonnen wederom. Gedurende de maand Decem ber sprak Dr. Van Gelder over Theo Colenbrander en zijn aardewerk, naar aanleiding van de groote aanwinst in het Gem.museum van het door Colenbrander vervaardigde aardewerk van de fabriek Rozenburg. Hel Bestuur heeft gemeend, met het op de ongeregelde opkomst der leden en de nalatigheid om bij verhindering bericht te zenden, andere maatregelen te moeten nemen. Zij, die zonder bericht gedurende de maand December wegbleven, worden niet meer toegelaten tot de kunst beschouwingen gedurende de volgende maanden. Voor elke kunstbeschouwing ontvangen de leden die zich opgegeven hebben, tijdig eene afzonderlijke convocatiekaart. Gedurende Januari, Februari en Maart spreekt Dr. C. Hofstede de Groot over „de Haagsche schilderkunst in vroeger eeuwen”. Ten slotte enkele woorden over de andere werkzaamheden der Ver eeniging. Serie III van den Historischen Platenatlas verscheen, bestaande uit: Het Binnenhof in 1768, door P. C. la Fargue. Vogelvlucht van de gebouwen ter Noordzijde van in 1752, door P. A. de St. Hilaire. Het Huis van Assendelft aan het Westeinde in 1740, door C. Pronk. Gezicht op westelijk Den Haag omstreeks 1770 door P. C. la Fargue. Het Huis ten Bosch in 1690, door J. van Call. Eene parade op de vlakte vanWaalsdorp in 1771, doorP. C. la Fargue. Een woord van hulde aan de firma Mouton over de keurige en zeer geprezen uitvoering mag niet ontbreken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 246