1 I 7 F. ontving „Die Haghe” van 16 C. C. genootschappen en ver- W. Guldemont J. Hacquard. I. Polaert. C. Cuturier. v. Schorrenberg. J. Vinck. F. v. d. Meijde J. v, Aelst. J. Regenboogh. A. Helmich. P. Rietvelt. G. Beeckers. G. de Cretzer. J. Molengraef. W. Nolet. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHe”. Het Jaarboek kon met het oog op de verhooging van de papier- en drukkosten niet op den gewonen voet verschijnen, het Bestuur besloot namelijk om het samen te smelten met het Jaarboek voor 1918 en het 1 uit te geven in het begin van datjaar. Het zal binnenkort het licht zien. De maatregel was helaas voor de financiën der vereeniging noodzakelijk. Als gewoonlijk eenigingen met welke zij in verbinding staat vele bijdragen in boeken. Eén geschenk dient afzonderlijk vermeld. De „Oude Hagenaar” schonk aan de Vereeniging de volledige reeks van zijn artikelen over Den Haag, welk geschenk door het Bestuur zeer op prijs gesteld wordt. En hiermede ben ik aan het einde van mijn verslag gekomen. AI gaf het afgeloopen jaar toch wel reden tot dankbaarheid ondanks vele moeilijkheden, toch hoop ik, dat dit nieuwe belangrijker voor de Ver eeniging zal wezen en dat een grooter bloei haar deel moge zijn. Februari 1918. De bewerking der notariëele protocollen op het gemeente archief werd voortgezet. De lijst der notarissen wier protocollen bewerkt zijn, laat ik hier volgen. Geheel of gedeeltelijk bewerkt zijn v. Swaerevelt. v. Queborn. L. Vijfhuijsen. G. Valette. J. Beekman. J. Groenesteyn. J. Louckers. A. Croll. J. v. Dijck. W. v. Millert. J. Wichmans. E. Hoge. G. v. Dalfsen. J. Lissant. 1). Thuillier. A. Ennis. A. Warmenhuijsen. R. v. d. Nijburgh. Ch. de Weerdt. P. v. Hoogenhuijsen. J. v. d. Meulen. C. v. d. Beets. Ph. v. Delden. B. v. d. Leij. P. v. Roon. C. Disponteijn. G. v. Hille. C. de Winter. B v. Barnevelt. W. v. d. Cruck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 247