keerde weer druk in Haagsche kringen en kwam o.a. in kennis met Marcantonio Morosini, die hier korten tijd gezant van Venetië is geweest. Hij begon met eene vertaling van Guarini’s Pastor fido en schreef in den nazomer vele verzen, die hij van plan was later onder den titel Printen uit te geven. In Juni bezocht hij het Muiderslot, maar vond den drost niet t’huis, wat aanleiding gaf tot het schrijven van aardige verzen van weerszijden. In November was hij te Amsterdam aanwezig bij de bruiloft van Tesselschade met Allard Crombalch. Daar maakte hij kennis met een nichtje van de bruid, de 21-jarige Machteld van Campen, en de vrouwenhater was plotseling, naar zijne eigen getuigenis, „vier en vlam”. Hij verzocht Tesselschade in een vers, om zijne voorspraak bij het meisje te zijn, maar Hooft beantwoordde in hare plaats den jongen man op eenigszins spottende wijze hij wilde hem zelfs niet dadelijk zijn uitvoerig gedicht geheel doen kennen en gaf hem den raad zelf zijne zaak te bepleiten. Maar het vuur schijnt spoedig gebluscht te zijn. Den gden Januari 1624 volgde Maurits Huygens zijn vader op als secretaris van den Raad van State en vier weken later, den yden Februari, stierf Christiaan in den ouderdom van 72 jaar. Het was een zware slag voor de familieleden, die zoo innig aan elkander verbonden waren, en Constantijn leed er niet het minst onder, daar hij enkele weken na den dood van zijn vader op nieuw als gezantschapssecretaris naar Engeland moest afreizen in het gevolg van Aerssen en Albert Joachimi. De reis was door mist zeer moei lijk en gevaarlijk; den 26sten Februari uitgezeild, kwam men eerst den 5den Maart te Gravesend voor anker. Het slechte weer heeft Huygens niet verhinderd, om op zee een Latijnsch gedicht aan Thorius te schrijven. Het gezantschap was ditmaal gelukkiger dan vroeger. De macht der Spaansche partij aan het Engelsche hof was thans minder groot en zelfs Jacobus wilde naar rede luisteren. In Juni kwam er een verbond tusschen de Republiek en Engeland tot stand en den 5den Juli keerde het gezantschap in den Haag terug. Maar al was de afwezigheid van Constantijn ook kort, zij was smarte lijk en onaangenaam voor al de leden van het gezin, die pas een zoo groot verlies hadden geleden. Vooral Moeder Huygens, die vele belangrijke beslissingen had moeten nemen en een kleiner HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. 23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 31