HOOFDSTUK III. 1625—1633. Huygens was 28 jaar oud, toen hij het ambt van secretaris aan vaardde. Voor een jongen man van zijne talenten en kundigheden, die met groot gemak verscheidene talen sprak en schreef, die buiten ’s lands al zooveel ervaring en menschenkennis had opge daan en zich reeds zoo lang in de diplomatie had bewogen, was de nieuwe betrekking zeker niet bijzonder hoog Daar stond echter huis in het Voorhout had gekocht, had de hulp en den raad van haren jongsten zoon noode gemist. In de laatste helft van het jaar 1624 en in het voorjaar van 1625 voltooide Huygens zijne Printen en schreef bijschriften op de steden en op eenige dorpen van Holland. Ook wisselde hij gedichten met Jacob van der Burgh en Johan Brosterhuisen, die hij misschien gedurende zijn verblijf te Leiden had leeren kennen. Door hen kwam hij in aanraking met Barlaeus, vroeger onder regent van het Staten-College en professor in de logica te Leiden, die in 1619 om zijne remonstrantsche gevoelens was afgezet en sedert dien tijd den kost verdiende met les geven en jongelui bij zich aan huis te hebben. Barlaeus had Van der Burgh en Broster huisen in een vers aangespoord liever Latijnsche dan Nederlandsche gedichten te schrijven; Huygens bestreed zijne meening eveneens in een Latijnsch vers, en dit werd de aanleiding tot eene intieme vriendschap tusschen de beide mannen, die tot den dood van Van Baerle bestaan heeft. Verder was Huygens in dezen tijd bezig met het bijeenbrengen van vele zijner gedichten in een bundel, dien hij Otia betitelde, en die in den zomer van 1625 met eene opdracht aan Heinsius het licht zag. Aan al dit letterkundig werk zou echter spoedig een einde komen. Den 23sten April 1625 stierf prins Maurits; zijn opvolger Frederik Hendrik verloor kort daarna door den dood één zijner beide secre tarissen, Johan Tuning, en Huygens, die om de betrekking ge vraagd had, werd den i8den Juni door den Prins tot zijn secretaris aangesteld, naar men zeide, door de voorspraak van den vroegeren Engelschen gezant Carleton en van de Koningin van Boheme. HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 32