33 x als Jhr. Frederik bastaard van zonden, om aan Tesselschade op te dragen. En toen hij den 8sten November weer in den Haag kwam, toonde zijne vrouw hem haar vierden zoon, Philips, die vier weken te voren was geboren. Hoezeer Frederik Hendrik zijn jongsten secretaris toen ver trouwde, blijkt o. a. hieruit, dat hij hem toezicht liet houden op de opvoeding van den commandeur van Buren, later meer bekend van Nassau, heer van Zuylestein. Hij was een den Prins en werd als jonge man naar Parijs ge- daar, als vele andere voorname jongelieden, Fransch, paardrijden, schermen enz. in de perfectie te leeren. Huygens voerde briefwisseling met hem en zijne leermeesters en hield op die wijze een oog in het zeil. De commandeur van Buren heeft later de heerlijkheid Zuylestein, door zijn vader aangekocht, ge kregen, is gouverneur geweest van Prins Willem III en in 1672 gesneuveld. Den 22sten Maart 1634 kreeg Huygens van den Prins een stuk grond ten geschenke aan het Plein, om daarop een huis te zetten en een tuin aan te leggen; het is de plek, waar thans het Mi nisterie van Justitie staat. Al spoedig werd met den bouw be gonnen. Door bemiddeling van J. Wicquefort kreeg hij van den Landgraaf van Flessen 100 boomen ten geschenke. Hij had eene drukke correspondentie te voeren, om voor graaf Johan Maurits van Nassau, die het Mauritshuis bouwde, en voor zich zelf de bouwmaterialen, die van buiten ’s lands kwamen, ongehinderd dooi de plaatsen te laten voeren, welke door den vijand waren bezet. Hij studeerde ijverig in Vitruvius en maakte met de hulp van Jacob van Campen en Pieter Post een ontwerp voor den bouw. Wan neer hij zelf afwezig was, voerde zijne vrouw de geldelijke ad ministratie. Het bouwen duurde lang; eerst in het voorjaar van 1637 was het huis gereed. Het maakte een goeden indruk. Het huis was 27.50 M. breed en 14.50 M. diep en had een half sous- terrein en twee verdiepingen. Twee kleine, vóór den gevel uit springende, vleugels hadden ééne verdieping en vormden een voor plein, dat door een muur met poort was afgesloten. De voorgevel was van baksteen, „het middengedeelte met een avantcorps met Ionische pilasters van zandsteen, met kroonlijst en fronton bekroond door een drietal beelden.” De vier schoorsteenen waren versierd met ijzeren wereldbollen. Van binnen voerde een dubbele trap 3 HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 41