34 HOOFDSTUK IV. zeer drukke werkkring, had hij tijd vele kunsten en wetenschappen. Door zijne opvoeding, zijne reizen buiten ’s lands, waar hij o.a. met de hooge Engelsche aristocratie in aanraking was gekomen, en door zijn verkeer aan het hof van den Stadhouder had Huygens zich de meest aangename omgangsvormen eigen gemaakt. Toch 1634—1635. Uit de vorige bladzijden, waarin zeer in het kort de belangrijkste feiten uit Huygens’ leven tot zijn 38ste jaar zijn besproken, blijkt niet volkomen, hoe rijk dat leven is geweest. En rijk was het, om dat de natuur hem had toegerust met hare twee grootste gaven, hart en verstand. Op zijne liefde en vriendschap konden allen, wie hij die had waardig gekeurd, bouwen als op eene rots, en zijne hulpvaardigheid voor anderen was bijna onbegrensd. Vlug van bevatting als hij was, had hij zich groote kennis verworven van de meest uiteenloopende dingen en stelde hij belang in alles, wat belangstelling verdiende. Midden in het leven staande en met een en lust voor alles en beoefende van 9 treden naar eene ruime vestibule met hoofdtrap, die het huis in twee gelijke deelen verdeelde. De tuin strekte zich uit naast het huis en werd afgesloten door een koetshuis. Huygens was trotsch op zijn huis en liet ervan, naar eene teekening van Pieter Post, gravures maken die hij aan zijne vrienden zond. De veldtocht van 1634 leverde niets merkwaardigs op. De mar kies van Aytona, die het bevel voerde over het Spaansche leger, dreigde Maastricht te zullen belegeren en de Stadhouder deed als of hij het op Breda gemunt had. Na eene afwezigheid van drie maanden keerde Huygens in de eerste dagen van October naar den Haag terug. Het belangrijkste vers, dat hij in 1634 schreef, was een lofdicht op de verzameling van Romeinsche oudheden, door den Nymeegschen predikant Smith (Smetius) bijeengebracht. Dat hij het schertsen niet verleerd had, blijkt uit vele versjes op een portret van Anna Maria Schuerman, waarop de geleerde jonge vrouw zich zelve zonder handen had afgebeeld. Waarschijnlijk had Huygens haar kort geleden leeren kennen; jaren is hij met haar bevriend gebleven. HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 42