35 staatslieden. Hoe gezellig het in den intiemen kring vrienden kon toegaan, blijkt uit enkele versjes van leefde hij, hoewel hij en zijne vrouw beiden vermogen hadden, zeer eenvoudig. De secretaris van den Prins was geen fijnproever „geen lecker onderscheiden van gerechten”, maar was „tevreden met gesonde en de middelmatighe schotelen, daer men een’ vriend op medebrengen moge”. Van zijne jeugd af hield hij niet van wijn en dronk dien alleen „als rhabarber, tot behulp van de maghe”. De kleeding moest, naar zijn oordeel, eenvoudig zijn en slechts in de verte de mode volgen. Huygens hield rijtuig en maakte daar mede somtijds heel deftig een toertje met zijne vrouw, maar hij gaf verreweg de voorkeur aan een wandeling. Ook wandelde hij gaarne alleen of dwaalde rond op een mak paard. Slechts in één enkel opzicht was hij minder eenvoudig: zijne vrouw schijnt hem te hebben laten deelen in haar voorkeur voor fijn reukwerk. Hoewel de Huygens’en eenvoudig leefden, zonderden zij zich allerminst af, maar maakten deel uit van een grooten kring van verwanten en vrienden. Maurits Huygens, Constantijn’s oudere broeder, trouwde in 1633 met Petronella Campe; zij woonden in den Haag, evenals Geertruid en Constantia Huygens, die gehuwd waren met Philips Doublet, ontvanger-generaal der Unie, en David le Leu de Wilhem, raad rekenmeester van den Prins. Twee zus ters van Huygens’ vrouw, Ida en Sara van Baerle, waren getrouwd met Arend en Philips van Dorp, broeders van Dorothea, van welke de één hofmeester was van den Prins en de andere admiraal; ook zij woonden in de hofstad, De naaste verwanten vormden dus al een grooten kring, waarbij dan nog Johan Dedel, raad in het Hof van Holland, en zijne vrouw, die een nichtje was van de Huygens’en, zich voegden. Er was dus gelegenheid, om familiezaken te behandelen, verjaardagen te vieren en zich te verdiepen in de deugden en kwalen van het opkomend geslacht. Dan waren er verder de jongeren uit de vele Haagsche familiën, die bevriend geweest waren met Christiaan Huygens en Susanna Hoefnagel, de De Bie’s, de Dimmer’s, de Doublet’s, de Van Liere’s Huygens’ vriend Calvart, enz. Enkele Fransche officieren en andere vreemdelingen kwamen ook bij Huygens aan huis, evenals sommige geleerden en van familie en hem. Zeker is Huygens door zijne vroolijkheid en geest het middel punt van dien kring geweest. HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 43