candidate. Zoo was er telkens een poëtische strijd tusschen de beide geestige mannen, zoo ook b.v. naar aanleiding van een por tret, dat Huygens van Anna Maria Schuurman had gekregen, of van een ballet, dat aan het Fransche hof was gedanst, of van een twist, waarin ook Rochus van den Honert werd betrokken. Vele gedichten heeft Huygens in 1635 niet geschreven; de belang rijkste zijn wel die op den brand, die in het begin van het jaar op het Binnenhof had gewoed. Den i8den Mei verliet Huygens in het gevolg van den Prins den Haag, om deel te nemen aan den veldtocht, die dit jaar op grootsche wijze was voorbereid. Want Lodewijk XIII had Spanje den oorlog verklaard en een Fransch leger onder bevel van de maarschalken de Chatillon en de Brezé vereenigde zich met dat der Staten in de buurt van Luik, om onder het opperbevel van Frederik Hendrik samen te opereeren. De stad Tienen werd ingenomen en, door een toéval, geheel tegen de bedoeling van den Prins, geplunderd en in brand gestoken, wat ééne der redenen werd dat de veldtocht is mislukt. Niemand toch in de Zuidelijke Nederlanden geloofde nu meer aan de verzekering der aanvallende partij, dat men gekomen was, om hen te bevrijden van het Spaansche juk. Het vereenigde leger trok Leuven voorbij en de voorhoede kwam voor de poorten van Brussel, maar gebrek en ziekte in het Fransche leger deden de maarschalken verlangen naar den terugtocht. Nu werd het beleg voor Leuven geslagen Fluygens richtte toen een versje aan zijn vriend Puteanus en de stad zou zeker gevallen zijn, wanneer niet de Franschen het beleg hadden willen opbreken. Zoo trok men dan terug naar Limburg, terwijl de vijand Diest, dat bij den op- marsch genomen was, heroverde. En nu kwam op 28 Juli in de legerplaats bij Venlo het bericht, dat het sterke Schenkenschans bij verrassing door den vijand was genomen. Denzelfden nacht nog trok de Prins met eene kleine afdeeling van het leger noordwaarts en spoedig werd het fort ingesloten, terwijl het hoofdkwartier te Pannerden werd gevestigd. Een Spaansch leger, versterkt door keizerlijke troepen onder Piccolomini, naderde intusschen en nam verschillende plaatsen dicht bij Schenkenschans in. Toen dit leger door ziekte gedwongen werd terug te keeren, vertrok ook de Prins, en Huygens kwam eerst den 2osten December met hem in den Plaag terug, terwijl graaf Willem van Nassau met eenige HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. 41

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 49