47 nauwkeuriger moest zijn, ver nam hij bij al teruggekeerd, schreef hij eene reeks spotdichten op Nicolaes van Reigersberch, wiens oude-jongeheerenmanieren en eigenaardigheden hij niet kon uitstaan. Hoe geheel anders is de toon in zijn aandoénlijk gedicht Cupio dissolvi, Op den dood van Sterre, den 24sten Januari 1638 ge schreven. En in Juni maakte hij een slot aan zijn Daghwerck, dat onvoltooid was en onvoltooid is gebleven. Al spoedig na zijn huwelijk was hij er mee begonnen, op verzoek van zijne vrouw, en had er nu en dan aan gewerkt; nu zij hem was ontvallen, ontbrak hem de moed het gedicht af te maken. Zijne werkzaam heden waren trouwens nog in aantal toegenomen. Uit den aard der zaak had hij zelf meer toezicht te houden op zijne huishouding en de opvoeding zijner kinderen en bovendien kostte zijn ambt hem nog meer tijd dan vroeger. In December 1637 was Pieter Coenen, een ambtenaar aan de secretarie, die de administratie van de lijsten der compagnieën in de garnizoenen en ook gedurende den veldtocht te bezorgen had, gestorven en Huygens, die meende dat die administratie veel beter en zocht den Prins haar aan hem op te dragen. Zoo zijne bezigheden nog een arbeid op zich, die een geheel man eischte, maar hij kon zich dan ook later er op beroemen, dat het hem gelukt was „d’esclarcir ces confusions, et de reduire les listes a une clarté, justesse et politesse telle, que j’ose dire qu’il n’y a point de grands livres de financiers, qui se gouvernent de plus belle methode et moins subjecte a erreur ou confusion”. Waarschijnlijk is het Huygens zeer aangenaam geweest, dat de Koningin van Boheme en andere vorstelijke personen uit zijn nieuw huis toeschouwers waren van het schitterende caroussel, waarmede op 20 Februari het huwelijk van Joan Wolferd van Brederode met gravin Louise van Solms, de zuster der Prinses van Oranje, gevierd werd. In het laatst van Mei verliet Huygens met den Prins den Haag en trok met het leger mee naar Vlaanderen. Het doel was om Antwerpen aan te vallen. Maar graaf Willem van Nassau, die vooruitgezonden was en den dijk van Calloo bezet had. trok den lyden Juni ZOnder noodzaak plotseling terug; de aftocht werd eene vlucht; 2000 man sneuvelden, waaronder Maurits, graaf Willem’s zoon, en al het geschut en een groot deel van de vaartuigen, HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 55