49 waarmede men gekomen was, viel den vijand in handen. De aan val op Antwerpen moest natuurlijk worden opgegeven en, nadat het leger weer uit de garnizoenen was aangevuld, trok de Prins in Augustus door Brabant en Gelderland naar Geldern en sloot het stadje in. Maar ook hier vervolgde hem het ongeluk. Graaf Hen drik van Nassau, die zich bij het hoofdleger moest voegen, werd door den Kardinaal Infant aangevallen en verloor zijn geschut, dat in de klei bleef steken, terwijl vele hoofdofficieren gevangen werden genomen. Den 14de!! October kwam Huygens in den Haag terug na den ongelukkigsten veldtocht, dien hij ooit had meege maakt, en waarin zijn vriend kolonel Calvart zoo ernstig gewond was, dat hij enkele maanden later overleed. Had hij uit de legerplaats bij Grave aardige versjes gericht aan zijne beide oudste jongens, die al ijverig Latijn leerden van hun nieuwen gouverneur Hendrik Bruno, in December voltooide hij een nog al uitvoerig gedicht met den titel Naeniae tTrifiixTai in morte uxoris dilectissimae. Intusschen had Huygens zijne natuurkundige studiën niet op zijde gezet, maar zelfs in de laatste jaren eene drukke briefwisse ling gevoerd met Descartes. De groote geleerde, die eene verbe tering zocht voor microscopen en verrekijkers, had theoretisch den vorm gevonden van oppervlakken, welke in staat zijn even wijdige of van één punt uitgaande lichtstralen in een enkel punt te vereenigen. De lenzen moeten volgens zulke vlakken afgeslepen worden, en Descartes had daarvoor een werktuig bedacht, nl. een beitel, die, genoodzaakt zich volgens eene hyperbool te bewegen, stalen mallen uitsneed, welke gebruikt werden om den cylindrischen rand van een rad hyperbolisch uit te hollen en telkens de juiste gedaante terug te geven. Tegen dien rand werden de lenzen, op het uiteinde van de as eener draaibank bevestigd, aangedrukt, terwijl het rad langzaam draaide en beneden in een bak met slijp- poeder dompelde. Het kwam er echter op aan, dit mechanisch uit te voeren. De pogingen van een draaier waren reeds mislukt, maar Huygens zond nu „une hyperbole soigneusement marquée de ma main de quelques 14 poulces pour les points bruslants” aan de draaier te Amsterdam en had goede verwachting van den uitslag. De lens kwam gereed en leek Huygens goed, maar Descartes zond haar terug met eene eigenhandig geteekende hyperbool, die 4 HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 57