58 ten op den dood van Strafford, wiens executie hier te lande groote verontwaardiging wekte. De veldtocht was dit jaar gelukkiger dan in 1640. Denken Juni sloeg de Prins het beleg voor Gennep en, nadat eene poging tot ontzet was verijdeld, gaf de stad zich na eene moedige verdediging den 3osten Juli over. Het leger werd nu naar Vlaanderen gevoerd, om de bewegingen der Franschen in Artois te ondersteunen, maar nog eens belette het slechte weder elke onderneming en den 23sten October kwam de Prins in den Haag terug. Ruim twee maanden later overleed Francois van Aerssen, de man, die Huygens in de politiek had ingewijd en steeds een goed vriend voor hem was geweest. Hoe hoog Huygens de talenten van den grijzen staatsman stelde, blijkt uit een kort bijschrift op zijn portret. In de eerste maanden van 1642 richtte Huygens verschillende gedichten aan Tesselschade, die op het punt stond van protestant katholiek te worden, en trachtte haar, somtijds op vrij ruwe wijze daarvan terug te houden. Twintig jaren lang had hij de begaafde vrouw bewonderd en het deed hem innig leed, haar van geloof te zien veranderen. Hunne vriendschap is echter door Tessel’s afval niet geheel bekoeld. Een vroolijker onderwerp was de inwijding van zijn buiten Hofwyck, die den i^den Februari plaats had en waarbij Huygens’ broeder, zusters, zwagers en eenige Haagsche vrienden zijne gasten waren. Het huis, dat niet groot was, lag in een vierkanten vijver dicht bij de Vliet. Het terrein liep tot den weg van Voorburg naar Delft, maar aan de andere zijde van dien weg was eene groote overplaats; de aanleg van den tuin was rechtlijnig en vierhoekig, zooals in dien tijd gebruikelijk was. Boomen en heesters waren jong, maar de eigenaar zorgde er goed voor en was later trotsch op zijne pijnboomen. Het jaar 1642 bracht voor het stadhouderlijk gezin en zijne om geving buitengewoon vele moeilijkheden en drukte. In het begin van Maart kwam de Koningin van Engeland, Henriette Marie, hier te lande en bracht hare dochter Maria, de jeugdige echtgenoote van Willem II, en een gevolg van 380 personen mede. De huis houding der „Princesse Royale”, zooals men de jonge vrouw hier noemde, moest dus worden geregeld, waarbij weerstand moest worden geboden tegen hooge eischen der Engelsche hofkliek. Van den bruidschat bracht de Koningin zelfs geen klein deel mede; HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 66